កីឡា Rec

យើង លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ មាន របៀប រស់ នៅ ដ៏ សកម្ម មួយ ដែល ចាប់ ផ្តើម នៅ វ័យ ក្មេង ដោយ ផ្តល់ នូវ កម្ម វិធី និង ថ្នាក់ ផ្សេង ៗ ជា ច្រើន សម្រាប់ កុមារ ដែល មាន អាយុ 2-18 ឆ្នាំ ។

ជ្រើសរើស ពី សកម្មភាព បុគ្គល និង ក្រុម ផ្សេងៗ ដែល បាន ចុះ បញ្ជី ខាង ក្រោម

រូបថតក្រុមនៃបាល់ទាត់កុមារី