រ៉ាប់រង

Back-to-school information for insurance renewal:  Insurance must be renewed for each school year and is available for purchase for all iPads that are part of the District’s 1:1 iPad program. (The insurance program applies to iPads that may be brought home by students). Insurance is an elective cost; it is not required.

Students who purchase insurance after receiving an iPad must have the iPad visually inspected by Media Center staff in order to verify the device is not damaged at the time of insurance purchase. After a successful inspection, the Media Center staff will assess the $40 fee to the student’s account in Skyward Fee Management; and the fee will be available for online payment. Insurance will cover the iPad from the date of purchase after inspection through the remainder of the school year and following summer. The annual cost for iPad insurance is $40 per iPad per year. (For fourth grade families optional iPad insurance is prorated at $15 for March-June 2020.)

Parents of new students arriving during the school year should let the Media Center staff know if they want to purchase the insurance upon enrollment. If the iPad has already been issued then a visual inspection of the iPad by the Media Center staff will be needed to purchase the insurance.

Insurance must be renewed for each school year and the following summer. A reminder notice is sent to all families around August 1 so the renewal payment can be made prior to the start of school. Inspections are not required when renewing your coverage.

Potential costs to families for damage and/or loss:

 • Damaged or broken screen without insurance, $115 to $275 depending on the model
 • Replacement cost for the provided iPad case, $35
 • Replacement cost for the provided iPad wall charger and cord, $20
 • Replacement cost for the entire iPad, $325
Covered

The insurance program offers complete coverage for the first instance of accidental damage. Additional instances of accidental damage will incur a $40 deductible. All iPad parts are covered, including the iPad battery, internal and external components, glass, LCD screen, external buttons, microphone jack, etc. This includes parts and labor.

Not Covered

Intentional damage is not covered. Intentional damage is that which is either observed to willfully have occurred or that which is determined by the type of damage to have been willful in nature.

 • iPad damage incurred while out of a protective case.
 • Damage to the iPad due to liquids is not covered.
 • Loss and theft of the device is not covered.
 • The iPad charger is not covered.
 • The iPad case is not covered.
ការទូទាត់
 • The $40 fee for iPad insurance is paid online via Fee Management in Skyward. (For fourth grade families optional iPad insurance is prorated at $15 for March-June 2020.)
 • Please click here to find payment directions on the Bursar's Office webpage. When in Skyward, be sure to look under “Optional Fees” in Skyward Fee Management to find it.
 • You will receive a receipt at the end of your transaction. The receipt is your confirmation that the insurance coverage will be in place if or when you need it.
 • For assistance with the payment process, or if you do not receive a receipt, email the MHS Bursar's Office: bursar@minnetonkaschools.org
រូបថតសិស្ស iPad

នៅក្នុងផ្នែកនេះ

បច្ចេកវិទ្យាធនធាន

បើកតំណខាងក្រោមដើម្បីមើលការណែនាំសម្រាប់សិស្សនិងឪពុកម្តាយនៅលើបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់អ៊ីមែលរៀននៅក្នុង Minnetonka។

មើលបច្ចេកវិទ្យាការណែនាំ

ទំនាក់ទំនងយើង

ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈគ្រួសារបច្ចេកវិទ្យា Helpdesk។

គ្រួសារ Helpdesk