ផ្នែក ៥០៤

Section 504 is a federal law which protects the rights of persons with qualifying disabilities

504 requires that recipients of federal funds make their programs and activities accessible to all persons with disabilities that interfere with major life activities such as: caring for one’s self, performing manual tasks, walking, seeing, hearing, eating, sleeping, walking, standing, lifting, bending, speaking, breathing, learning, reading, concentrating, thinking, communicating and working.

If there is reason to believe because of a qualifying disability your child needs accommodations, we will review your child's information and develop and implement an accommodation plan.

The type of information reviewed includes but is not limited to:

  • Grades
  • Teacher reports
  • Test scores
  • Medical and/or psychological evaluations
  • Parent information

The evaluation must be sufficient to accurately assess the nature and extent of the disability, its effect on major life activities and recommended services.

Only when the disability substantially limits the student in a major life activity are they considered eligible under Section 504 for accommodations.

Services During COVID-19

Your school's 504 coordinator will be available via email for any questions throughout the COVID-19 school closure. They have asked staff to be mindful of each students 504 plans, noting that many of these program supports are more relevant for in-person, real-time teaching. We will continue to support your family's 504 plans to the best extent possible.

Learn More About the District Response to COVID-19

Message to 504 Families about COVID-19

School 504 Coordinators

Each school has a coordinator for students who have 504 accommodations. You can contact the following people or speak to your child's classroom teacher or guidance counselor if you have questions.

សាលារៀន ឈ្មោះ ទូរស័ព្ទ
ច្បាស់លាស់ឃ

Amy Horning

952-401-6950

Deephaven

Anelise Peterson

952-401-6900

Excelsior

Mike Savage

៩៥២-៤០១-៥៦៥០

Groveland

Andrea Hoffmann

952-401-5600

Minnewashta

Farrah Jennings

៩៥២-៤០១-៥៥០០

ទេសភាពខ្ពស់

Sue Berge

952-401-5400

ក្រសួងរ៉ែ Matt Lichty 952-401-5215
MMW Erin Brown

៩៥២-៤០១-៥៣០០

MHS Shelly Hughes 952-401-4033


ទាក់ទង

Michelle Ferris
Executive Director of Student Support Services
District Section 504 Administrator
Michelle.Ferris@minnetonkaschools.org
952-401-5017

ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈចូរនិយាយ។

ចូរនិយាយ


សំនួរ