ដើមស្វា

Welcome to Excelsior Elementary School!

Photo Principal Stacy DeCorsey

At our school we are dedicated to helping students discover their highest potential in a safe and nurturing atmosphere.

As principal, I am able to visit classrooms daily to interact with the children as they discover new learning. I often say I have the very best job in the world, because I am lucky enough to work with children and staff in shaping the future each day! I am impressed with the enthusiasm and passion of young people toward school.

Excelsior is a wonderful learning community, nestled on the edge of downtown and less than a mile from the lake and Excelsior Commons. We enjoy wonderful partnership with local businesses and service organizations, like the Lake Minnetonka-Excelsior Rotary who is leading the renovation of Mitten Pond as an outdoor learning area just across the street from our school.

You will quickly discover that Excelsior is not only a wonderful school, but a family-friendly community with a long legacy of supporting public education and learning opportunities for children. Please come visit! I look forward to meeting you and showing you our school!

Stacy DeCorsey, Principal

នៅក្នុងផ្នែកនេះ


ទាក់ទង

Stacy Decorsey
Principal
stacy.decorsey@minnetonkaschools.org
952-401-5653

ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈចូរនិយាយ។

ចូរនិយាយ