ប្រារព្ធពិធីនៃសេវាកម្ម

ប្រចាំឆ្នាំប្រារព្ធពិធីនៃការបម្រើកិត្តិយស Minnetonka និស្សិត,ឪពុកម្តាយនិងសហគមន៍សមាជិកដែលបានទទួលបាន សំរិទ្ធ,ប្រាក់ឬមាសប្រធានរបស់អ្នកស្ម័ចិត្តសេវាកម្មរង្វាន់.

លើសពីនេះទៀត,យើងទទួលស្គា Minnetonka វិទ្យាល័យនិស្សិតដែលបានទទួល បាល់បោះលិខិតនៅក្នុងសហគមន៍សេវាកម្ម ក្នុងអំឡុងឆ្នាំចុងក្រោយ។

នេះ ២០២០ បានប្រារព្ធពិធីនៃសេវាកម្មនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកា,ឆ្នាំ ២០២០ នៅម៉ោង ៦៖៣០ ល្ងាចព័ត៌មាននៅលើព្រឹត្តិការណ៍នឹងត្រូវបានយាងមកឆាប់។