ការចុះឈ្មោះ

ធិបតីសិក្សាទទួលរង្វាន់

សិស្សនឹងចុះឈ្មោះបស់ពួកគេបានជ្រើសរើសនៅក្នុងសាលារៀនក្នុងអំឡុងការប្រឹក្សាការសប្តាហ៍នៃខែកុម្ភៈ ២៥។ មេឃចុះបញ្ជីបង្អួចនឹងនៅតែបើកចំហរហូតដល់ ៤៖០០ នៅលើខែមីនា ១។

ចុះបញ្ជីមគ្គុទ្ទេសក៍ ២០១៩-២០

សំណួរ?
ការហៅរបស់យើងការណែនាំការិយាល័យនៅ ៩៥២-៤០១-៥២០៩