ការចុះបញ្ជី

សិស្ស នឹង ចុះ ឈ្មោះ ជម្រើស បោះ ឆ្នោត របស់ ពួកគេ នៅ សាលា ។ បង្អួច ចុះ ឈ្មោះ មេឃ នឹង នៅ តែ បើក នៅ ចុង ខែ កុម្ភៈ ។

មគ្គុទ្ទេសក៍ចុះឈ្មោះ

សំណួរ?
ហៅ ឬ ផ្ញើ អ៊ីមែល ទីប្រឹក្សា ណែនាំ របស់ អ្នក ។

អ្នកទទួលពានរង្វាន់ថ្នាក់បណ្ឌិតសភា