វិធីសិក្សា

All Kindergarten classrooms feature a literature-rich environment where students are immersed in songs, chants, big books, phonemic awareness, literacy centers and writing activities that build a strong foundation for early literacy. We focus on both oral and written language development.

Foundation of Excellence

Our enhanced Kindergarten curriculum expands opportunities for hands-on science experiments, early engineering concepts, technology and the arts. Thematic social studies, science and health units provide opportunities that foster safety, decision-making and global citizenship.

The math curriculum teaches foundational math concepts on the concrete level first and then moves students toward the abstract level. Daily work with hands-on materials and math manipulatives provides children with opportunities for learning and applying concepts related to number sense, patterns and computation.

As part of our K-5 computer coding curriculum, Kindergartners will use hands-on, graphic-based tools, like programmable robots and iPad apps, to begin to learn fundamental computer programming skills in a fun and engaging way.

Innovative Teaching Techniques

We focus on 21st Century Fluencies through experiential learning beginning in Kindergarten, as students nurture their creativity, collaboration and problem-solving skills. Additional lessons introduce media, information inquiry and global digital citizenry.

Promoting physical and social development, children are regularly engaged in active, child-initiated, small-group play activities and independent choice activities within in a nurturing environment.

Because Kindergartners exhibit a broad range of abilities, reading, writing and math instruction is differentiated through small group, guided instruction. At the same time, classroom routines, such as the daily calendar, choice-time and morning meeting effectively build a classroom community that promotes social development.

កុមាររំភើបសម្រាប់រៀនសូត្រនឹងធ្លាក់ចុះ Minnetonka សាលារៀន

ការចុះឈ្មោះទំនាក់ទំន

សិស្សចុងក្រោយឈ្មោះមួយ-ឆ្វេង៖
អាស្លី Kuphal
ashley។kuphal@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០០៩

សិស្សចុងក្រោយឈ្មោះម៉ែល៖
Lori ស្វាត
lori។schwartz@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០១២

ទូរសារ៖៩៥២-៤០១-៥០៩២

អាសយដ្ឋាន
Minnetonka សាលារៀនសិស្សចុះឈ្មោះ
៥៦២១ ខោនធីទី ១០១
Minnetonka,ពេ ៥៥៣៤៥

ការិយាល័យម៉ោង:
៨ ព្រឹកដល់ ៤៖៣០ ល្ងាចថ្ងៃធ្វើការ