ចូល រួម

យើង មិន អាច និយាយ គ្រប់គ្រាន់ អំពី អ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត របស់ យើង នៅ Clear Springs បាន ទេ !  ការងារ ទាំងអស់ របស់ អ្នក ធ្វើ ឲ្យ សាលា របស់ យើង ក្លាយ ជា កន្លែង ដ៏ ល្អ ប្រសើរ មួយ សម្រាប់ កូនៗ របស់ យើង ។  មិន ថា អ្នក មាន ពេល មួយ ម៉ោង ដើម្បី ផ្តល់ ឬ ច្រើន ជាង នេះ ទេ យើង ចង់ មាន ជំនួយ ពី អ្នក ។

ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពរបស់សិស្សរបស់យើង យើងតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យពីផ្ទៃខាងក្រោយដូចខាងក្រោម៖

  • អ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត ណា ដែល អម ដំណើរ សិស្ស នៅ បរិវេណ សាលា ( មាន ឧទាហរណ៍ អ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត សម្រាប់ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ វាល ) ។
  • អ្នក ស្ម័គ្រ ចិត្ត ណា ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ ធ្វើ ការ ជាមួយ សិស្ស នៅ ក្នុង បរិវេណ សាលា ប៉ុន្តែ មិន ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ ត្រួត ពិនិត្យ របស់ គ្រូ ដែល មាន អាជ្ញា ប័ណ្ណ នោះ ទេ ។

ចុច ទីនេះ ដើម្បី បំពេញ ការ ត្រួត ពិនិត្យ ផ្ទៃ ខាង ក្រោយ របស់ ស្រុក ។

សាលា បឋម សិក្សា បឋមសិក្សា ព្រែក ព្រីង