សាលារៀនការិយាល័យ

សំខាន់លេខ

ចូលរួម៖ ៩៥២-៤០១-៥៥០៤

សុខភាពការិយាល័យ៖ ៩៥២-៤០១-៥៤៨៦ (ទូរស័ព្ទ)

សុខភាពការិយាល័យ៖ ៩៥២-៤០១-៥៥០៦

(ទូ)
សំខាន់ការិយាល័យ៖ ៩៥២-៤០១-៥៥០០
ដឹកជញ្ជូន៖ ៩៥២-៤៧០-៥៣៦៦

ម៉ោង

  • ម៉ោងធ្វើការ៖៧ ព្រឹក-ម៉ោង ៤ រ
  • ថ្នាឃេ-៥៖៨៖៤០ ព្រឹក-៣៖២០ ល្ងា

កទិសដៅ

ពីប្រសព្វនៃ ៤៩៤ និង Hwy ៧,យក Hwy ៧ ខាងលិច ៧។៩ ម៉ាយល៍។ បត់ស្តាំលើ Eureka ផ្លូវ;ចូលទៅ ១/២ ម៉ាយនិងបត់ឆ្វេងនៅលើ Smithtown ផ្លូវ។ បន្ទាប់ពីប្រហែលពាក់កណ្តាលម៉ាយល៍,Minnewashta បឋមនឹងត្រូវបាននៅលើរបស់អ្នកនៅខាងស្ដាំ។

Minnewashta បឋម
២៦៣៥០ Smithtown ផ្លូវ
Excelsior,ពេ ៥៥៣៣១