ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលា

ស្រុក សាលា រដ្ឋ មីនីតូនកា ត្រូវ បាន គ្រប់ គ្រង ដោយ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា សមាជិក ប្រាំ ពីរ រូប ។ សមាជិក នីមួយ ៗ ត្រូវ បាន ជ្រើស រើស ទាំង មូល និង បម្រើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ អាណត្តិ រយៈ ពេល បួន ឆ្នាំ ។ ការ បោះ ឆ្នោត ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង រយៈ ពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ ដែល បញ្ចប់ ដោយ ចំនួន ចម្លែក មួយ ។

ទម្រង់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្រុមការងារសម្របសម្រួល

គោល ដៅ មួយ របស់ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា មីនណេតុនកា សម្រាប់ ស្រុក សាលា គឺ ដើម្បី ធានា នូវ ភាព ល្អ ប្រសើរ ក្នុង ការ ដឹក នាំ និង ការ គាំទ្រ ពី អង្គ ការ ។ ការ ធានា ថា អាគារ ឃុំ សង្កាត់ បំពេញ តម្រូវ ការ បច្ចុប្បន្ន និង អនាគត របស់ សិស្ស គឺ ជា សមាសភាគ នៃ គោល ដៅ នេះ។ ដល់ទីបញ្ចប់នេះ ស្រុកនឹងបង្កើតក្រុមការងារចុះសិក្សាអាហារូបករណ៍នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។

ស្រុក នេះ កំពុង ស្វែង រក តំណាង មក ពី ទូទាំង សហគមន៍ សាលា និង សហគមន៍ លំនៅដ្ឋាន ដើម្បី បម្រើ ការងារ នៅ ក្នុង ក្រុម ការងារ ។ ចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ដល់ពាក់កណ្តាលខែតុលា ឆ្នាំ២០២៤ (រាប់បញ្ចូលទាំងខែរដូវក្ដៅ) ក្រុមការងារនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ច និងពិនិត្យឡើងវិញនូវអគារសាលារៀន និងឃុំ សង្កាត់នីមួយៗ។ ការងារ របស់ ក្រុម ការងារ ក៏ នឹង រួម បញ្ចូល ការ សិក្សា ប្រវត្តិ សាស្ត្រ និង ស្ថាន ភាព នៃ អាគារ នីមួយ ៗ ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ ទិន្នន័យ ស្ទង់ មតិ ពី អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សំខាន់ ៗ និង ការ ពិភាក្សា អំពី យោបល់ អំពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ឬ ការ បន្ថែម ដែល នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ អាគារ គាំទ្រ តម្រូវ ការ អប់រំ របស់ សិស្ស កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង នា ពេល បច្ចុប្បន្ន និង នា ពេល អនាគត ។ 

ពី ទី នោះ ក្រុម ការងារ នឹង បង្កើត សំណុំ អនុសាសន៍ មួយ ចំនួន សម្រាប់ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា ដើម្បី ពិនិត្យ ឡើង វិញ ដើម្បី ជួយ គណៈ ប្រឹក្សាភិបាល កំណត់ ថា តើ សកម្ម ភាព នា ពេល អនាគត ត្រូវ បាន សម ហេតុ ផល ដើម្បី ធានា ថា អាគារ ស្រុក អាច គាំទ្រ ការ វិវត្ត កម្ម វិធី ណែ នាំ របស់ សិស្ស សាលា មីនណេតុនកា រហូត ដល់ ពេល អនាគត ឬ អត់ ។

ទម្រង់កម្មវិធីក្រុមការងារ Facilities Task Force
 

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសាលា

ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល សាលា ជួប គ្នា ពីរ ដង ក្នុង មួយ ខែ ។ របៀបវារៈ ត្រូវ បាន បង្ហោះ បី ថ្ងៃ មុន ពេល កិច្ច ប្រជុំ ។ រាល់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាការសាលាទាំងអស់ បើកទូលាយដល់សាធារណជន លុះត្រាតែត្រូវបានបញ្ជាក់ជាសម័យប្រជុំបិទ ឬនីតិប្រតិបត្តិ ស្របតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋមីនីសូតា។

កិច្ចប្រជុំ រៀបចំឡើង នៅក្នុង បន្ទប់ សហគមន៍ នៅ មជ្ឈមណ្ឌល សេវា សង្កាត់ លេខ ៥៦២១ ផ្លូវ លេខ ១០១ ភូមិ អណ្តូង តុងកា ឃុំ MN 55345 ។

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសាលា


ការទាក់ទងមកគណៈកម្មាធិការ

ប្រសិន បើ អ្នក ចង់ ទាក់ ទង ជាមួយ សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល នីមួយ ៗ ព័ត៌មាន ទាក់ ទង របស់ ពួក គេ អាច រក បាន ដោយ ចុច ទម្រង់ របស់ ពួក គេ ខាង ក្រោម ។ ប្រសិន បើ អ្នក ចូល ចិត្ត ទាក់ ទង ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ទាំង មូល អ្នក អាច ប្រើ អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល ក្រុម & # 160; ។ សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ទាំងអស់ នឹង ទទួល បាន ការ ឆ្លើយ តប របស់ អ្នក ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ឬ អនុ ប្រធាន ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង អ៊ីម៉ែល ជំនួស ឲ្យ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ។ អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល ក្រុម គឺ ៖ schoolboard@minnetonkaschools.org