សាលារៀនប្រឹក្សាភិបាល

ការ Minnetonka សាលាស្រុកគឺគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកចំនួនប្រាំពីសាលារៀនប្រឹក្សាភិបាល។ សមាជិកជាប់ឆ្នោតនៅទំហំធំនិងតួជំនួសរបួនឆ្នាំលក្ខខណ្ឌ។ បោះឆ្នោតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំបញ្ចប់ជាមួយនឹងចំនួនសេស។

Contacting the Board

If you wish to communicate with individual Board members, their contact information can be found by clicking their profile below. If you prefer to contact the entire Board, you may use the group email address. All Board members will receive your correspondence; the Board Chair or Vice Chair respond to emails on behalf of the Board. The group email address is: schoolboard@minnetonkaschools.org