បឋមតំណបណ្ដាញ

សិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុង Minnetonka សាធារណៈសាលារៀនបានច្រើនដ៏មានតម្លៃលើបណ្តាញធនធានដោយចូលទៅក្នុង Schoology។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយការចូល Schoology,សូមទំនាក់ទំនងរបស់កុមាររបស់បណ្ណាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វកជំនាញ។