តំណបណ្ដាញធាតុធាតុ

សិស្ស ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ នៅ សាលា រដ្ឋ មីនីតុនកា មាន សិទ្ធិ ទទួល បាន ធនធាន អនឡាញ ដ៏ មាន តម្លៃ ជា ច្រើន ដោយ ចូល ទៅ ក្នុង សាលា រៀន ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការចូលដំណើរការ Schoology សូមទំនាក់ទំនងមកអ្នកឯកទេសផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ណាល័យកុមាររបស់អ្នក។

Girl looking at computer