អ្នកដឹកនាំ

Becoming a representative or member of Tonka CARES provides students the ability to gain valuable leadership skills. Tonka CARES is committed to fostering an environment for students to grow, to collaborate, and to actively contribute to the change they want to see in their community.

Mental health, Substance Prevention, Intervention & Treatment, and Recovery are the premises on which we stand. Given these, whether interested in a career as a social worker, a counselor, a physician, law enforcement officer, criminal justice, or even in graphic designer we have opportunities for you to grow.


ភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកដើម្បីចូលរួម

ទទួលបានប្រចាំសប្តាហ៍ររំលឹក,សប្បាយសកម្មភាពគន្លឹះ,ការចូលរួត្ថបទនិងច្រើនទៀត!

facebook បតំណាង twitter ញ្ញា

ផ្អែ Hanson
ម្រួលគម្រោង
judy។hanson@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៥៦(តុ)