ថ្នាំជក់ Vaping&E។ រី

In 2017 youth tobacco use rose for the first time in 17 years in the state of Minnesota, as a result of e.cigarette/vape use. An astounding 1 in 5 Minnesota high school students reporting e-cigarette use, marking a nearly 50% increase since last data collection in 2014. The tobacco industry spent over $115 million on advertising alone in Minnesota last year, with much of their product and flavor profiles directly targeted at and for youth. Of extreme concern is that the latest research shows that teens who try e-cigs are almost twice as likely to start smoking traditional cigarettes (as compared with their peers who abstain from e.cigs) and 1 in 3 report using the device for recreational marijuana as well. With 95% of adult smokers, having started before the age of 21, it is essential we improve strategies to prevent this growing trend. Check out what's going on in our community and how you can help!

As result of these trends, and ongoing research regarding youth chemical use and future addiction risk, the City of Minnetonka supported progressive public health preventative changes to current ordinances, voting unanimously to increase tobacco sales age to 21. Minnetonka now represents the 12th Minnesota community to adopt such change in tobacco policy. Tobacco 21 will go into affect within the city of Minnetonka beginning January 1, 2019.


PAST EVENTS

Vaping & E-Cigarette Awareness Event
April 17, 2018
Download the Presentation

Minnetonka Public School District Community Warned of the Dangers of Vaping: Sun Sailor ArticleExpand The Tabs To Learn More

ភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកដើម្បីចូលរួម

ទទួលបានប្រចាំសប្តាហ៍ររំលឹក,សប្បាយសកម្មភាពគន្លឹះ,ការចូលរួត្ថបទនិងច្រើនទៀត!

facebook បតំណាង twitter ញ្ញា

ផ្អែ Hanson
ម្រួលគម្រោង
judy។hanson@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៥៦(តុ)