កញ្ឆា

Marijuana has been making the headlines for sometime, specifically for the efforts and legalization of both medical and recreational marijuana. Tonka CARES has compiled information from various sources to inform and spark conversation within the community. Regardless of your views on legalization it is important to become better informed about how this drug and the perception of use of marijuana have changed since legalization in certain regions.

For current trends and specifically how they relate to youth View our powerpoint presentation which addresses:

  • Data on Youth Marijuana Use & Perception of Harm
  • Consequences of Youth Marijuana Use
  • Effects of Marijuana Legalization on Communities

As the nation begins to legalize marijuana, both medically and recreationally, there is new data coming in from those states. The following are the first reports coming out of Colorado.

Did you know that "medical marijuana" is now legal under certain circumstances in our state? Learn more by visiting Minnesota's Medical Cannabis Program site.


Marijuana Resources for Parents

សប្បាយរី studets ឈរនៅក្នុងសាលារៀនខ្ពឌា

ភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកដើម្បីចូលរួម

ទទួលបានប្រចាំសប្តាហ៍ររំលឹក,សប្បាយសកម្មភាពគន្លឹះ,ការចូលរួត្ថបទនិងច្រើនទៀត!

facebook បតំណាង twitter ញ្ញា

ផ្អែ Hanson
ម្រួលគម្រោង
judy។hanson@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៥៦(តុ)