យុវជនសុខភាពផ្លូវចិត្ត

Research suggests one in five adolescents will suffer from a mental health disorder, such as depression, anxiety, substance use, or eating disorders. The goal of Tonka CARES is to build partnerships, increase education and awareness, and improve accessibility to resources surrounding mental wellness among youth in our community. Important mental health habits—including coping, resilience, and good judgment—help adolescents to achieve overall well-being and set the stage for positive mental health in adulthood.


watch addiction video

Addiction: What Is It?

សប្បាយរី studets ឈរនៅក្នុងសាលារៀនខ្ពឌា

Expand The Tabs To learn More

ភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកដើម្បីចូលរួម

ទទួលបានប្រចាំសប្តាហ៍ររំលឹក,សប្បាយសកម្មភាពគន្លឹះ,ការចូលរួត្ថបទនិងច្រើនទៀត!

facebook បតំណាង twitter ញ្ញា

ផ្អែ Hanson
ម្រួលគម្រោង
judy។hanson@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៥៦(តុ)