សហគមន៍ឪ

LDA of Minnesota serves the needs of children, youth and adults with learning disabilities and related difficulties including attention deficits disorders. Services include:

  • Attention Deficit Support Services: ongoing workshops, monthly support groups, and a Phone Information Line for individuals with AD/HD and those who live and work with them.
  • Tutoring: for children, youth or adults taught by qualified professional teachers.
  • Assessments: diagnostic testing for learning disabilities and an early reading profile for young children experiencing reading difficulties.

For more information, please call 952-922-8374.

Online Parenting Class: "Alcohol Use on Campus"
The University of Minnesota has developed an online course for parents addressing the risks associated with binge drinking during the college years. It provides statistics, tips for talking about alcohol, comments from parents and college students, online discussion opportunities, and a list of available resources.

To Register: http://www.cehd.umn.edu/fsos/research/alcohol/default.asp

ParentFurther.com
This twice-monthly newsletter combines scientific research and parenting experience to help you with the daily challenges of being a parent.

Resource West
Best known for its annual community drives, Back to School, Winter Warm Wear, and Toy Chest, this responsive community nonprofit also makes over 9,000 annual referrals to resources like food shelves, housing resources, other nonprofits, government services, resources for elderly parents, health care resources and much more.

Individuals and families can find personalized support through the nonprofit's Project Starfish program, computers to use for job and housing searches, Relate Counseling, Children's Dental Service, Accountability MN (during tax season) to help with tax forms and other assistance, and much more.

ResourceWest staff and volunteers practice community building through a process of respectful listening for the needs of people in the western metro community, reporting on those needs, and then working collaboratively with local agencies to address those needs.

ResourceWest does not charge for its services, but welcomes donations and volunteers. Call 952-988-5350 for more information.

MOMSONMONDAY: Prep for Parenting for your Modern Family Blog: Prep for Parenting for your Modern Family Blog
This blog features parenting reflections on topics addressed on the hit show Modern Family. Dr. Roxane Lehmann provides a brief synopsis of the show and shares tips for addressing similar situations within your own family.

Ridgedale YMCA - Single-Parent Family Group
Monday nights from 6:30-8:00 p.m. at the Ridgedale YMCA. The cost is $2 per meeting, which includes child care. Free YMCA passes with each visit. For more information, please call Mike Rice at the Ridgedale YMCA 952-544-7708.

myHealth for Teens and Young Adults (formerly West Suburban Teen Clinic)
myHealth for Teens and Young Adults is a non-profit community organization that provides free and low-cost counseling, education, and confidential medical services to teenagers and young adults ages 12-23. No one is turned away if unable to pay. Please visit the website for more information at www.myhealthmn.org or call myHealth at 952-474-3251.

Project SOAR - Adults with Disabilities Community Education Program
Project SOAR Lending Resource Library: This library is loaded with disability-related resources for use by staff, parents, students and the general community. It is located at the SOAR office in the MCE suite at the DSC. Stop by and browse anytime. Items are signed out on an honor system. Items include specific disability info, IEP and Special Education resources, parenting info, transition info and resources, curriculum for inclusion and social skills development and para-educational materials. For more information, please call Myra at Project SOAR 952-401-5077.

TreeHouse, a division of Family Hope Services - Practical Parenting of Teens
Minnetonka TreeHouse offers a free weekly parent support group on Wednesdays from 7:00-9:15 p.m. at the Minnetonka TreeHouse, 17800 Hutchins Drive , Minnetonka. Come every week or when you can, to meet with other parents in the community for support, education, and discussion about parenting adolescents. For more information, please call 952-470-1945.
សប្បាយរី studets ឈរនៅក្នុងសាលារៀនខ្ពឌា

ភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកដើម្បីចូលរួម

ទទួលបានប្រចាំសប្តាហ៍ររំលឹក,សប្បាយសកម្មភាពគន្លឹះ,ការចូលរួត្ថបទនិងច្រើនទៀត!

facebook បតំណាង twitter ញ្ញា

ផ្អែ Hanson
ម្រួលគម្រោង
judy។hanson@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៥៦(តុ)

កិច្ចប្រជុំកាលវិភាគ

  • ថ្ងៃអង្គារ,ខែកញ្ញា។ ១៩,៩-១០៖៣០ ព្រឹក DSC សហគមន៍បន្ទប់
  • ថ្ងៃអង្គារ,ខែវិច្ឆិកា។ ១៤,១-២៖៣០ ល្ងាច,DSC សហគមន៍បន្ទប់
  • ថ្ងៃអង្គារ,មករា។ ១៦,៩-១០៖៣០ ព្រឹក DSC សហគមន៍បន្ទប់
  • ថ្ងៃអង្គា,ខែមីនា ១៣,១-២៖៣០ ល្ងាច,DSC សហគមន៍បន្ទប់
  • ថ្ងៃអង្គារ,ឧសភា ៨,៩-១០៖៣០ ព្រឹក DSC សហគមន៍បន្ទប់

មើលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកាលវិភាគ