និស្សិត

Tonka CARES provides a platform for healthy youth development in our community. We seek to promote mental health, substance use prevention, early intervention, and recovery among Minnetonka youth. We welcome ALL individuals, and truly hope to break down barriers which impede those with mental health and substance use disorders from seeking the help they deserve. Tonka CARES supports breaking down stigma against those who are afflicted by these diseases and disorders.

Tonka CARES serves as a hub for resources in our community. We offer opportunities to give back to the community, to mentor younger pupils, to volunteer and to lead. Let this be your platform to change the conversation and the outcome in our community. For more information or to become involved in positive change in your community email or call (contact information provided on the right of the screen).
ភ្ជាប់ជាមួយអាមេរិកដើម្បីចូលរួម

ទទួលបានប្រចាំសប្តាហ៍ររំលឹក,សប្បាយសកម្មភាពគន្លឹះ,ការចូលរួត្ថបទនិងច្រើនទៀត!

facebook បតំណាង twitter ញ្ញា

ផ្អែ Hanson
ម្រួលគម្រោង
judy។hanson@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០៥៦(តុ)