ប្រឹក្សាភិបាលសមាជិក

គ្រឹះក្រុមប្រឹក្សាភិ ២០២០-២១

 • ហ្គ្រីប៊ើ,ប្រធាន
 • Jon Fahning,អនុប្រធាន
 • Veda ប៉ៃ-Panandiker*,មធ្យម 
 • ព្រឹទ្ធបុរស Friesen,ហេរញ្ញិក
 • មី Grady,លេខាធិការ
 • ស្តូ Anlauf *
 • Troon Dowds
 • Rena'Dragseth
 • សារ៉ុហ្វី Garber
 • មី Hairston *
 • ស្វិន្លេយ័រ
 • Ron Kamps
 • Deirdre នឃែ
 • Bhuvana Nandakumar
 • Shannon ទ័រ
 • អ៊ី Roitenberg
 • មី Vohs
 • ប៊្រី Wixo
 • ប្ល Wolter

   *ម្គា Minnetonka តីតនិស្សិត

បុគ្គលិក

 • Lya ត់,នាយកប្រតិបត្តិ
 • នំប៉ិ,មូលនិធិគ្រប់គ្រង 

អឹម

 • Dr។ Dennis រឿ,អគ្គនាយ
 • មី LaDue,ជំនួយការអគ្គនាយកសម្រាប់ការណែនាំ
 • យ៉ូហាន Holcomb,Minnetonka សាលារៀនប្រឹក្សាភិបាល
 • Marietta Jacobsen,Minnetonka តីតនិស្សិតសមាគម

 

Minnetonka កុមារដោយប្រើជ្ឈមណ្ឌលសម្ភារៈ។

Minnetonka សាធារណៈសាលារៀនគ្រឹះ


២០២០-២១ គ្រឹះប្រឹក្សាភិបាល
កិច្ចប្រជុំច្ឆេទ


                      ថ្ងៃអង្គារ,ខែកញ្ញា ១៥                        រៀបចំឡើងដោយសារតែការពន្យានៅក្នុងសាលាបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម
ថ្ងៃអង្គារទី ១៣ ខែតុលា
ថ្ងៃអង្គារ,១០ ខែវិច្ឆិកា
ថ្ងៃអង្គារ,ខែធ្នូ ៨
ថ្ងៃអង្គារ,ខែមករា ១២
ថ្ងៃអង្គារទី ៩ ខែកុម្ភៈ
ថ្ងៃអង្គារទី ៩ ខែមីនា
ថ្ងៃអង្គារទី ១៣ ខែមេសា
ថ្ងៃអង្គារ,ឧសភា ១១