សមាជិក ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល កន្លង មក

 * កំណត់ Minnetonka Alumni

ឌីន ហ្វ្រីសិន
2013-2022

ឌីន ហ្វ្រីសិន

 

Amy Hairston*
2016-2023

Amy Hairston

 

សីឡា ហ្សកដានី
2013-2022

រ៉ូប វ៉ូលធើ


 

Ron Kamps
2013-2022

Ron Kamps

 

Megan Muske
2022-2023

Megan Muske

 

Veda Pai- Panandiker*
2014-2023
កៅអី 2018-2020

Veda Pai-Panandiker

 

Beth Ring
2021-2023

Beth Ring

Jesse Roitenberg
2019-2022

Jesse Roitenberg

 

Ingrid Roberts
2014-2023
កៅអី 2020-2022
 

Ingrid Roberts

 

Amy Vohs
2017-2023

Amy Vohs

 

 

ក្មេង Minnetonka ប្រើសម្ភារៈ HUB។

មូលនិធិ សាលា រដ្ឋ មីនីតូនកា