ថ្នាក់ ១៩៦៤ ក្សា

ថ្នាក់ ១៩៦៤ ក្សាមូលនិធិ

ការ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀនថ្នាក់ ១៩៦៤ រូបត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់របស់ពួកគេ ៥៥ទី ជុំថ្នាក់នៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ ២០១៩។ សមាជិកនៃថ្នាក់នៃ ១៩៦៤ មានអញ្ជើញឱ្យទៅបរិច្ចាគទៅមូលនិធិនិរុបសរុបនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីរង្វាន់មួយរូបទទួលការ Minnetonka ប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងទាឃរដូវឆ្នាំ ២០២០។


ធ្វើឱ្យការហិរញ្ញវត្ថុអំណោយទៅនឹងថ្នាក់ ១៩៦៤ ក្សាមូលនិធិ