ផលប៉ះពាល់គ្រឹះនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសហគមន៍ Minnetonka

១. គ្រូ ផ្តល់ជំនួយ តាមរយះ ឆ្នាំ

 

MPSFoundation_Logo

 


សូមតាមដានមូលដ្ឋានគ្រឹះលើបណ្តាញសង្គម

facebook_logos_PNG19751   Twitter_icon   Instagram_icon

 


យើង ក៏ បាន ផ្តល់ នូវ ការ គាំទ្រ ហិរញ្ញ វត្ថុ បន្ត សំរាប់ កម្ម វិធី ទូទាំង ស្រុក តាម រយៈ មូលនិធិ អំណោយ ទាន ។

Robotics STEM Lego Spike Prime Sets

 

រក្សាទុកកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍គ្រឹះស្ថាន

 

៧ កុម្ភៈ ២០២៥
អ្នក បង្កើត សុបិន
Equestria West, Chaska MN