មូលនិធិ សហគមន៍ សាមគ្គី ភាព មីនីតូនកា

មូលនិធិ អាហារូបករណ៍ សហគមន៍ មីនីតូនកា ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នាំ 2023 ដើម្បី គោរព ដល់ អត្តពលិក ដែល ត្រូវការ ពិសេស របស់ វិទ្យាល័យ មីនីតុនកា និង រួម ចំណែក ដល់ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ រដ្ឋ មីនីតូនកា ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ការ រួម បញ្ចូល គ្នា នៅ ក្នុង សហគមន៍ របស់ ខ្លួន ។ អាហារូបករណ៍ មួយ នឹង ត្រូវ បាន ផ្តល់ ជូន នៅ និទាឃ រដូវ នីមួយ ៗ ដល់ សិស្ស វិទ្យាល័យ មីនីតូនកា ដែល ៖

  • មាន IEP ឬ ការ វាយ តម្លៃ តម្រូវ ការ ពិសេស ផ្សេង ទៀត ឬ កម្មវិធី
  • បាន ចូលរួម ក្នុង Minnetonka Adapted Athletics, Special Olympics, and/or Unified Club យ៉ាង តិច បំផុត ២ ឆ្នាំ
  • មានគោលដៅក្នុងការបន្តការសិក្សារៀនសូត្រ ឬជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា

ផ្ទៃខាងក្រោយ
មូលនិធិ នេះ ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង ដើម្បី ទទួល ស្គាល់ និង ប្រារព្ធ នូវ តម្រូវ ការ ពិសេស ដល់ សិស្ស ដែល បាន តំណាង ឲ្យ វិទ្យាល័យ មីនីតុនកា និង បាន ដក ពិសោធន៍ នូវ ការ លះបង់ សហគមន៍ និង អំណរ ដែល មក ពី ការ ចូល រួម ក្នុង កីឡា វិទ្យាល័យ ។ អត្តពលិក គឺ សំខាន់ ហើយ សិស្ស បាន ទទួល ប្រយោជន៍ យ៉ាង ច្រើន ពី មេរៀន ជីវិត និង មោទនភាព ដែល បាន មក ពី ការ ក្លាយ ជា អ្នក ស្គីបភើ ។ តាមរយៈ ការចូលរួម ពី ក្លឹប បង្រួបបង្រួម មី ណេ តុងកា និស្សិត បាន មើលឃើញ ពី ឥទ្ធិពល វិជ្ជមាន មុនគេ ដែល ក្រុម កីឡា និង សហគមន៍ របស់ Minnetonka អាច មាន ទៅលើ សិស្ស ទាំងអស់ ដែល ចូលរួម ។ អាហារូបករណ៍នេះ នឹងគាំទ្រ និងគោរពដល់ការងារដ៏លំបាក ការលះបង់ និងសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរបស់កីឡាករនិស្សិតទាំងនេះ និងអបអរសាទរនូវក្តីស្រលាញ់របស់សហគមន៍ ការប្រកួត និងកីឡាដែលកម្មវិធី Unified, Adapted និង Special Olympics ផ្តល់ជូនសិស្សវិទ្យាល័យ Minnetonka គ្រប់សមត្ថភាពទាំងអស់។

ដើម្បី ធ្វើ ការ បរិច្ចាគ ដោយ ប័ណ្ណ ឥណទាន សូម បញ្ចប់ ទម្រង់ ខាង ក្រោម នេះ ។  ការពិនិត្យ វិភាគទាន អាច នឹង ត្រូវ ផ្ញើ ទៅ គ្រឹះស្ថាន សាលា រដ្ឋ មី នី តុងកា ៖ ផ្លូវ ៥៦២១ សង្កាត់ លេខ ១០១ រដ្ឋ Minnetonka, MN 55345 ។  សំណួរ៖ (៩៥២) ៤០១-៥០៤០។   

មូលនិធិ សហគមន៍ សាមគ្គី ភាព មីនីតូនកា


អ្នក ទទួល ពាន រង្វាន់ អតីតកាល

  • 2023 Gage Eastman