ទំនាក់ទំនងយើង

អាសយដ្ឋាន

ការ Minnetonka សាធារណៈសាលារៀនគ្រឹះ
៥៦២១ ខោនធីផ្លូវ ១០១
Minnetonka,ពេ ៥៥៣៤៥

ទាក់ទង

Lya ស៍
នាយកប្រតិបត្តិ
៩៥២-៤០១-៥០៤៦
អ៊ីម៉ែល Lya 

នំប៉ិ
ការិយាល័យគ្រប់គ្រង
៩៥២-៤០១-៥០៤០
អ៊ីម៉ែលនំ 

ទីតាំង

គ្រឹះការជួលការិយាល័យនៅក្នុងកម្រិតទាបនៃស្រុកសេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌល។

ការិយាល័យម៉ោង

របស់យើងការិយាល័យគឺជាបុគ្គលិកថ្ងៃចន្ទ–ថ្ងៃសុក្រក្នុងអំឡុងឆ្នាំសាលា។ យើងត្រូវបានបិទសម្រាប់ Minnetonka សាលារៀនឈប់។