សកម្មភាព វិទ្យាល័យ

ចូលរួមជាក្រុម។ ស្វែងរកការគាំទ្រ។ រកឃើញទេពកោសល្យលាក់កំបាំង។

សកម្មភាពសិក្សានៅវិទ្យាល័យ – រួមទាំងក្លឹប, ចម្រាញ់និងអត្តពលិក – គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃវប្បធម៌របស់យើងនៅវិទ្យាល័យ Minnetonka។ ការចូលរួមជាមួយក្លឹបនិស្សិត និងអង្គការនានា ផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកពង្រីកបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់អ្នក អភិវឌ្ឍជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ កែលម្អសុខភាព និងច្រើនទៀត។

សូម ពិនិត្យ មើល ទំព័រ របស់ ក្លឹប របស់ យើង & Enrichments នៅ ថ្ងៃ នេះ ហើយ រក ឃើញ ដង្វាយ ជា ច្រើន ដែល មាន សម្រាប់ អ្នក !

សកម្មភាពសិស្ស