ជំនួយបុគ្គលិក

សង្កាត់ សាលា រដ្ឋ Minnetonka

ការ ជួយ អ្នក និង គ្រួសារ របស់ អ្នក ជួប នឹង ឧបសគ្គ ក្នុង ជីវិត កម្ម វិធី ជំនួយ និយោជិត របស់ យើង ( EAP ) ផ្តល់ ឲ្យ និយោជិត និង សមាជិក គ្រួសារ របស់ ពួក គេ ចូល ទៅ កាន់ សេវា ប្រឹក្សា អាជីព 24 ម៉ោង ក្នុង មួយ ថ្ងៃ ប្រាំ ពីរ ថ្ងៃ ក្នុង មួយ សប្តាហ៍ តាម រយៈ VITAL WorkLife

ការ គាំទ្រ ប្រកប ដោយ សេរី និង សម្ងាត់ នេះ មាន ដោយ ហៅ ថា 1-800-383-1908

មិន ថា បញ្ហា អ្វី ដែល អ្នក ប្រឈម មុខ នឹង អ្នក ឬ សមាជិក គ្រួសារ របស់ អ្នក នោះ ទេ VITAL WorkLife Solutions អាច ជួយ បាន៖

 • វិធី ៥០ យ៉ាង ដើម្បី ប្រើ EAP របស់ អ្នក
 • ព័ត៌មាន គ្រូ បង្វឹក មេ
 • Legal & Financial Overview
 • ដោះស្រាយ បញ្ហា អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង ទំនាក់ ទំនង
 • ៤. បំបាត់ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត តានតឹង និងកង្វល់
 • ដោះស្រាយកង្វល់របស់ឪពុកម្តាយ និងកូន
 • ជាសះស្បើយពីការប្រើគ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង
 • ទ្រាំនឹងកំហឹង សោកសៅ និងបាត់បង់
 • បំបាត់ ជម្លោះ កម្មករ និយោជិត
 • បង្កើត ផែនការ សម្រាប់ ជោគជ័យ ផ្នែក អប់រំ

បុគ្គលិក Minnetonka អាច ចូល ដំណើរ ការ ធនធាន បណ្ដាញ VITAL WorkLife តាម រយៈ Single Sign-on ឬ ហៅ ទូរស័ព្ទ 1-800-383-1908។

 • ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់: Minnetonka
 • ពាក្យសម្ងាត់: សមាជិក

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ Robyn Klinker នៅក្នុងធនធានមនុស្សនៅ 952-401-5016 ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីសេវាកម្មនេះ។