ទំនាក់ទំនង

ក្តារប្រតិបត្តិ PTA របស់ Deephaven 2023-24

តួនាទី

ឈ្មោះ

អ៊ីម៉ែល

ប្រធាន 

៤. សាន់ដេ Dostal

President@deephavenpta.com

ហិរញ្ញិក

Jessica Loftus

Treasurer@deephavenpta.com

លេខាធិការ

ជេន អេនឌឺសិន

Admin@deephavenpta.com

ទំនាក់ទំនង

ត្រេស៊ី វីតនី

Communications@deephavenpta.com

ឧបត្ថម្ភ

Kelli Deeg

Sponsorship@deephavenpta.com

អ្នកសម្របសម្រួលស្ម័គ្រចិត្ត

Molly Loe
Becca Anderson

Volunteer@deephavenpta.com

DEI 

បេតស៊ី ឈីន
Jen Hinz

DEI@deephavenpta.com