ទំនាក់ទំន

Deephaven របស់ PTA កប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាភិ ២០១៩-២០

តួនាទី ឈ្មោះ អ៊ីម៉ែល
សហប្រធាន

Kelsey ឡង់
ស្រី Sutter

kelseyjlang@gmail។com
sutter។amandalynn@gmail។com
ប្រធានជ្រើសរើស បើកចំហ  
ហិរញ្ញិក លោ Ludwig rebecca។ludwig@gmail។com
ហិរញ្ញិកជ្រើសរើស លីជ្រា lizmeyer២@gmail។com
លេខាធិការ ម៉ៃ Restrepo chelle០១@hotmail។com
ស្ម័គ្រចិត្តសម្រួល មីលី Sjoquist sjoquism@gmail។com
រៃកៅអី បុគ្គលិ Habeck Paz jamiehpaz@gmail។com
អតីតប្រធាន

Kasie Plekkenpol

kasie។plekkenpol@gmail។com

គ្រូបង្រៀន/ថ្នាក់ម្ព័ន្ធ លោដឺ rconn២២៩@gmail។com
ទំនាក់ទំន Polly ម៉ាត madsen។polly@gmail។com