អំពាវនាវ ឲ្យ មាន ការ ស្នើ សុំ និង សំណើ

សេចក្តី ជូន ដំណឹង ផ្លូវ ច្បាប់

សាលា រដ្ឋ Minnetonka នឹង ទទួល បាន ការ ស្នើ សុំ បិទ ចំនួន សរុប ចំនួន ១ ម៉ឺន សម្រាប់ វិទ្យាល័យ Minnetonka – Vantage / Momentum Building – Momentum Infill for Aviation on ខែធ្នូ 5, 2023 at 2 ល្ងាច.

ទំនាក់ទំនង

Jacquie Steffel
អ្នកសម្របសម្រួលការប្រកាស់ធានា និងបោះឆ្នោត
952.401.5033
jacqueline.steffel@minnetonkaschools.org

ការងារសិស្ស