បុគ្គលិកថត

1 2 3 11 > showing 1 - 50 of 511 constituents

David Adams

ជើង៖ ភាសាសិល្បៈគ្រូបង្រៀន
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
មន្ទីរ៖ ភាសាសិល្បៈ
អ៊ីម៉ែល៖

Marcella Adams

Titles: Cheerleading-Assistant
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: Coach 974, Coach 977, Coach 979, Coach 985, Coach 987
អ៊ីម៉ែល៖

Sara Ahlquist

Titles: Emr Instructor
Locations: Vantage
Departments: Business Education
អ៊ីម៉ែល៖

Amanda Aiken

Titles: Social Studies Teacher
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: Social Studies
អ៊ីម៉ែល៖

Cathy Allen

Titles: Special Education Para
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: High School
អ៊ីម៉ែល៖

Robert Allen

Titles: Special Education Para
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: High School
អ៊ីម៉ែល៖

បេត-អា Alto

Titles: World Language-French Teacher
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: World Language
អ៊ីម៉ែល៖

Mitchell Anderson

Titles: Health Teacher, Football Asst Coach
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: Health, Coach 833, Coach 977, Coach 982, Coach 983, Coach 987
អ៊ីម៉ែល៖

Ramona Anderson

Titles: Special Education Teacher
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: Student Support Services
អ៊ីម៉ែល៖

Roger Andre

Titles: Vantage Director
Locations: Vantage
Departments: Business Office
អ៊ីម៉ែល៖

Trevor Andree

Titles: Custodian
Locations: Minnetonka High School, Clear Springs Elementary, Minnetonka Middle School West
Departments: Buildings And Grounds
អ៊ីម៉ែល៖

Lauren Bartelt

Titles: Artscenter Assoc Dir/Prog Dev, Drama-One Acts Advisor
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: Arts Center, Co--Curricular
អ៊ីម៉ែល៖

រ៉េន Baum

Titles: Chinese Immersion Teacher
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: World Language
អ៊ីម៉ែល៖

Alyssa Baumer

Titles: Special Education Para
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: High School
អ៊ីម៉ែល៖

Jason Bell

Titles: Custodian
Titles: Social Studies Teacher, Football Asst Coach, Football Asst Coach
Departments: Buildings And Grounds
អ៊ីម៉ែល៖

Departments: Social Studies, Coaches, Coach 783, Coach 929, Coach 930, Coach 975, Coach 977, Coach 979, Coach 981, Coach 982, Coach 983, Coach 987

Kenzie Beltz
Titles: Mathematics Teacher
Departments: Mathematics
អ៊ីម៉ែល៖

Melissa Bemm

Titles: Vantage Program Coordinator
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Kathryn Benson
អ៊ីម៉ែល៖

Titles: Business Education Teacher

ជែហ្វ្រី Bergeson
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
ជើង៖ សាលាខ័ណ្ឌ,សុខភាពខ័ណ្ឌ
អ៊ីម៉ែល៖

Jona Bergeson

Titles: Classroom Para-Asl
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: World Language
អ៊ីម៉ែល៖

Mandi Berndt

Titles: Special Education Para
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: High School
អ៊ីម៉ែល៖

Titles: Tutor

Locations: Minnetonka High School, Minnetonka Community Education Center
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: Community Education, High School
អ៊ីម៉ែល៖

Alison Berner

Sarah Beron
Daniel Berve
Titles: Swimming Girls Head Coach, Aquatics Director, Aquatics Director
អ៊ីម៉ែល៖

Departments: Aquatics, Coaches, Coach 791, Coach 946, Coach 975, Coach 977, Coach 979, Coach 981, Coach 982, Coach 983, Coach 987

Darren Best
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Titles: Teacher On Spec Assgt-Studt Affrs, Instructional Technology Coach, Mathematics Teacher
អ៊ីម៉ែល៖

Departments: Mathematics, Teacher On Spec Assign, Coaches, Coach 775, Coach 915, Coach 975, Coach 977, Coach 979, Coach 981, Coach 982, Coach 983, Coach 987

David Bierly
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Titles: School Counselor, Football Asst Coach
អ៊ីម៉ែល៖

Departments: Guidance & Counseling, Coaches, Coach 814, Coach 975, Coach 977, Coach 979, Coach 981, Coach 982, Coach 983, Coach 987

Mark Bilyeu
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Titles: Piano Accompanist
អ៊ីម៉ែល៖

Anna Bjork

Titles: English As Second Lang Teacher
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: Esl
អ៊ីម៉ែល៖

Karl Boberg

Titles: Grade 5 Teacher, Grade 5 Teacher
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: World Language
អ៊ីម៉ែល៖

Locations: Minnetonka High School, Deephaven Elementary

ជើង៖ ភាសាសិល្បៈគ្រូបង្រៀន
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
មន្ទីរ៖ ភាសាសិល្បៈ
អ៊ីម៉ែល៖

Departments: Elementary, Coach 900

Emma Boehm
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Titles: Science Teacher
អ៊ីម៉ែល៖

Departments: Science

Nancy Bohac
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Titles: Receptionist
អ៊ីម៉ែល៖

Lucas Boline

Dustin Boll
Locations: Vantage
Departments: High School
អ៊ីម៉ែល៖

Titles: Basketball-Boys-Assistant, Special Education Para

Departments: High School, Coach 974, Coach 987
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: Business Education
អ៊ីម៉ែល៖

Susan Bonhiver

Titles: Nursing Instructor
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: High School
អ៊ីម៉ែល៖

Jason Boswell

Titles: Science Teacher, Teacher On Spec Assgt-Design Team, Earth Club
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: High School
អ៊ីម៉ែល៖

Locations: Minnetonka High School, District Service Center

Departments: Teacher On Spec Assign, Science, Co--Curricular
Trent Boyum
Titles: Artscenter Artistic Director, Artscenter Artistic Director, Drama-Spring Musical
អ៊ីម៉ែល៖

ទស្សនកិច្ចអាមេរិក

ជើង៖ ភាសាសិល្បៈគ្រូបង្រៀន
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
មន្ទីរ៖ ភាសាសិល្បៈ
អ៊ីម៉ែល៖

សាលារៀនតំណភ្ជាប់

Nancy Bohac
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Titles: Receptionist
អ៊ីម៉ែល៖

៥៦២១ ខោនធីផ្លូវ ១០១ Minnetonka, មានពេល ៥៥៣៤៥

៩៥២-៤០១-៥០០០
Daniel Berve
អាជីព
អ៊ីម៉ែល៖

ចែករំលែករឿងមួយ

បណ្តាញផែនទី
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
ស្នាក់នៅបានតភ្ជាប់
អ៊ីម៉ែល៖

Twitter

Facebook
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
YouTube
អ៊ីម៉ែល៖

វីមេអូ

ស្រុកដៃគូ
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: High School
អ៊ីម៉ែល៖

©ឆ្នាំ ២០១៧ Minnetonka សាធារណៈសាលារៀន។ ស្រុក ២៧៦។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
អ៊ីម៉ែល៖

សាលារៀនខ្ព /

Titles: Grade 5 Teacher, Grade 5 Teacher
Locations: Minnetonka High School, Deephaven Elementary
Departments: Elementary, Coach 900
អ៊ីម៉ែល៖

Emma Boehm

Titles: Science Teacher
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: Science
អ៊ីម៉ែល៖

Nancy Bohac

Titles: Receptionist
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: High School
អ៊ីម៉ែល៖

Lucas Boline

ជើង៖ ភាសាសិល្បៈគ្រូបង្រៀន
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
មន្ទីរ៖ ភាសាសិល្បៈ
អ៊ីម៉ែល៖

Dustin Boll

Titles: Basketball-Boys-Assistant, Special Education Para
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: High School, Coach 974, Coach 987
អ៊ីម៉ែល៖

Susan Bonhiver

Titles: Nursing Instructor
Locations: Vantage
Departments: Business Education
អ៊ីម៉ែល៖

Jason Boswell

Titles: Science Teacher, Teacher On Spec Assgt-Design Team, Earth Club
Locations: Minnetonka High School, District Service Center
Departments: Teacher On Spec Assign, Science, Co--Curricular
អ៊ីម៉ែល៖

Trent Boyum

Titles: Artscenter Artistic Director, Artscenter Artistic Director, Drama-Spring Musical
ទីតាំង៖ Minnetonka ខ្ពស់សាលារៀន
Departments: Esl
អ៊ីម៉ែល៖
សកម្មភាពសិស្ស