បេសកកម្ម,ជំនឿនិងចក្ខុវិស័យ


បេសកកម្ម

បេសកកម្មនៃការ Minnetonka សាលាស្រុកគឺដើម្បីធានាទាំងសិស្សប្រមើលមើលនិងបន្តការបស់ពួកគេខ្ពស់បំផុតក្តីប្រាថ្នារបម្រើកាន់តែច្រើនល្អ។ នៅក្នុងសហគមន៍ដែលពង្រីកប្រពៃណីនិយមន័យនៃឧត្តមភាព,យើងប្រើការរៀននិងបង្រៀនដូចជាឧបករណ៍ឱ្យតម្លៃនិងបីបាច់មនុស្សម្នាក់,ជម្រុញនៅគ្រប់គ្នាជាមិត្តពូកែជាមួយនឹងទំនុកចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមនិងបំប៉នរំពឹងទុកដែលជំរុញសមិទ្ធិផលវិសាមញ្ញនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងនៅក្នុងជីវិត។

ជំនឿ

យើងជឿថា:

 • ការអប់រំប្រជាជនគឺសំខាន់ដើម្បីជាធិបតេយ្យសង្គម។
 • ក្រុមគ្រួសារមានការបឋលខុសត្រូវដើម្បីធានាការអប់រំរបស់កុមារ។
 • អញវ័យត្រូវទទួលខុសម្រាប់ការថែទាំនិងសុខុមាលនៃការទាំងអស់កុមារ។
 • ទាំងអស់មនុស្សនឹងទទួលឱកាសដើម្បីបន្តការបស់ពួកគេជាបុគ្គលសក្តានុពល។
 • មនុស្សម្នាក់របស់កប្បកិរិយាគឺជាការសំខាន់បំផុកំណត់នៃជោគជ័យ។
 • Personal fulfillment comes from pursuing one’s passion.
 • Minnetonka សាធារណៈសាលារៀន /
 • ស្រុក /
 • អំពី Minnetonka សាលារៀន /
 • បេសកកម្ម,ជំនឿនិងចក្ខុវិស័យ
 • ឧបត្ថម្ភដោយ Finalsite
 • All people have the right to express matters of conscience.
 • Effective communication is essential to building relationships and strengthening mutual commitment to purpose.
 • Integrity is essential to a meaningful relationship.

Vision

As a world-class organization dedicated to child-centered excellence, the Minnetonka School District will:

 • Challenge and support all students in the pursuit of their highest levels of academic and personal achievement.
 • Practice prudent and innovative management of public resources.
 • Advocate for strong academic and strong co-curricular programs.
 • Attract, develop, and support the highest quality teachers and other educational professionals.
 • Demand the highest standards of professional excellence in every level of the organization.
 • Create, pursue, and champion outstanding early childhood education opportunities so that all children enter kindergarten ready to learn and succeed.
 • Tailor learning experiences to the needs of individual learners.
 • Create positive, enjoyable learning environments.
 • Foster the development of good character and social responsibility.
 • Inspire students to understand and serve the greater good.
 • Instill an abiding appreciation for the rights, privileges, and values of America’s system of government.
 • Produce outstanding graduates who are ready to contribute and thrive in a wide array of future pursuits and engage in life-long learning.
 • Earn and maintain broad-based community support.