ប្រតិទិន

ប្រតិទិន-នៅសៗ

ស្រុកប្រតិទិននៃព្រឹត្តិការណ៍

ខែមករាឆ្នាំ ២០២១
ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គា ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍
ព្រះអាទិត្យ, ធ្នូ ម្ភៃប្រាំពីរ
អង្គុយ, ខែមករា ពីរ
ព្រះអាទិត្យ, ខែមករា បី
មន, ខែមករា បួន
សុក្រ, ខែមករា ប្រាំបី
អង្គុយ, ខែមករា ប្រាំបួន
មន, ខែមករា ដប់មួយ
អង្គារ, ខែមករា ដប់ពីរ
ព្រ, ខែមករា ដប់បួន
អង្គុយ, ខែមករា ដប់ប្រាំមួយ
ព្រះអាទិត្យ, ខែមករា ម្ភៃបួន
ព្រ, ខែមករា ម្ភៃប្រាំបី
ព្រះអាទិត្យ, ខែមករា សាមសិបមួយ

ចំណាំ: ទាញយកប្រតិទិនផ្តល់នូវការចម្លងនៅលើឧបករណ៍,ប៉ុន្តែនឹងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងណាមួយអនាគតផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ត្រូវបានជូនដំណឹងនៃការផ្លាស់ប្តូរ,ដើម្បីជាវជាប្រចាំរបស់យើងគេហទំព័រប្រតិទិនខាងក្រោម។

តម្រងប្រតិទិន

  • ប្រតិទិនសិក្សា

ប្រតិទិនរបង្រៀន