ប្រតិទិន

ប្រតិទិន-នៅសៗ

ស្រុកប្រតិទិននៃព្រឹត្តិការណ៍

ខែតុលាឆ្នាំ ២០២០
ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គា ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍
ព្រះអាទិត្យ, កញ្ញា ម្ភៃប្រាំពីរ
ព្រះអាទិត្យ, ខែតុលា បួន
មន, ខែតុលា ប្រាំ
ព្រះអាទិត្យ, ខែតុលា ដប់ប្រាំបី
មន, ខែតុលា ដប់របា
អង្គុយ, ខែតុលា ម្ភៃបួន
ព្រះអាទិត្យ, ខែតុលា ម្ភៃប្រាំ
ព្រ, ខែតុលា ម្ភៃប្រាំបួន
អង្គុយ, ខែតុលា សាមសិបមួយ

ចំណាំ: ទាញយកប្រតិទិនផ្តល់នូវការចម្លងនៅលើឧបករណ៍,ប៉ុន្តែនឹងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងណាមួយអនាគតផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ត្រូវបានជូនដំណឹងនៃការផ្លាស់ប្តូរ,ដើម្បីជាវជាប្រចាំរបស់យើងគេហទំព័រប្រតិទិនខាងក្រោម។

តម្រងប្រតិទិន

  • ប្រតិទិនសិក្សា

ប្រតិទិនរបង្រៀន