វិទ្យាសាស្ត្រ

និស្សិតទាំងអស់ត្រូវបំពេញឥណទាន ៣.០ នៃវិទ្យាសាស្ត្ររួមមាន ១ឆ្នាំនៃជីវវិទ្យា (១.០ ឥណពន្ធ) ព្រមទាំងឆ្នាំមួយនៃគីមីវិទ្យា ឬរូបវិទ្យា (១.០ ឥណទាន)។ សិស្ស ដែល បាន បញ្ចប់ ការ សិក្សា នៅ ឆ្នាំ ២០២៨ ឬ ក្រោយ មក ក៏ ត្រូវ បាន តម្រូវ ឲ្យ បញ្ចប់ ការ សិក្សា នៅ វិទ្យាល័យ Earth Science (1.0 credit) ផង ដែរ ។
 

ភាគច្រើននៃនិស្សិត MHS ចំណាយពេល ៤ ឆ្នាំនៃវិទ្យាសាស្រ្តក្នុងលំដាប់ខាងក្រោម៖ Earth Science (ទី៩), គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១០), រូបវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១១ ឬទី១២) និង ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១១ ឬទី១២)។ គំនិតសម័យទំនើបក្នុងជីវវិទ្យាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគំនិតក្នុងគីមីវិទ្យា; ដូច្នេះ គីមីវិទ្យា គឺ ជា បុព្វកថា ចំពោះ គ្រប់ វគ្គ សិក្សា ក្នុង ជីវវិទ្យា។

បញ្ជីឈ្មោះវគ្គសិក្សា

ដើម្បី ត្រង វគ្គ សិក្សា តាម កម្រិត ថ្នាក់ សូម វាយ ថ្នាក់ របស់ អ្នក (Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12) ចូល ទៅ ក្នុង របារ ស្វែងរក ខាង លើ ហើយ ចុច "search"។

ជីវវិទ្យា AP

វគ្គសិក្សា: #AP320, S1
វគ្គសិក្សា: #AP322, S2
Grade(s) offered: grade 11, grade 12
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: គីមីវិទ្យា

ជីវវិទ្យា Advanced Placement ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ផ្តល់ នូវ បទ ពិសោធន៍ រៀន សូត្រ ស្មើ នឹង វគ្គ ជីវ វិទ្យា មហា វិទ្យាល័យ ឆ្នាំ ទី មួយ ។

Read More អំពី ជីវវិទ្យា AP
គីមី AP

វគ្គសិក្សា: #AP304, S1
វគ្គសិក្សា: #AP306, S2
Grade(s) offered: grade 10, grade 11, grade 12
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: A ឬ B ក្នុង កិត្តិ យស ផ្នែក វិទ្យា សាស្ត្រ ខាង រាង កាយ និង អាល់ហ្គេប្រា ខ្ពស់ 

គីមីវិទ្យា AP បង្រៀនអំពីគំនិត និងកម្មវិធីនៃគីមីវិទ្យាមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី១។ ដំណើរ ការ នៃ ការ ដោះស្រាយ បញ្ហា ត្រូវ បាន ធ្វើ គំរូ ជា បន្ត បន្ទាប់ ហើយ គេ រំពឹង ថា សិស្ស ដែល ជ្រើស រើស វគ្គ សិក្សា នេះ នឹង យក AP Exam។

Read More អំពី គីមី AP
AP វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន (Tonka Online)

វគ្គសិក្សា: #T3100*, part 1, Tonka Online
*ជ្រើសរើសពាក្យ F=fall
វគ្គសិក្សា: #T3102*, part 2, Tonka Online
*ជ្រើសរើសពាក្យ W=រដូវរងារ
*អន ឡាញ ភាគ ១ មុន ភាគ ២។
Grade(s) offered: grade 11, grade 12
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: គីមីវិទ្យា

នេះ ជា វគ្គ សិក្សា ពហុ វិន័យ សម្រាប់ សិស្ស ដែល ចាប់ អារម្មណ៍ លើ បរិស្ថាន ធម្មជាតិ និង បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង ពិភព លោក។

Read More about AP Environmental Science (Tonka Online)
AP វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន (VANTAGE)

វគ្គសិក្សា៖ #V300
វិញ្ញាសាដែលបានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១១ ឬថ្នាក់ទី១២
Credits: .5 (per semester, full-year course) ឥណទានជ្រើសរើសវិទ្យាសាស្ត្រ

វគ្គ នេះ ត្រូវ បាន ផ្តល់ ជា ផ្នែក មួយ នៃ ផ្លូវ ថេរ វេលា សកល VANTAGE ។ សម្រាប់ ព័ត៌មាន លម្អិត អំពី ការ យក វិទ្យា សាស្ត្រ បរិស្ថាន AP តាម រយៈ VANTAGE សូម ទស្សនា ទំព័រ VANTAGE នៃ កំណត់ហេតុ Skipper ។

Read More អំពី AP វិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាន (VANTAGE)
រូបវិទ្យា AP 1 - Grade 9

វគ្គសិក្សា: #AP300, S1
វគ្គសិក្សា: #AP302, S2  
Grade(s) បានផ្តល់ជូន:
ថ្នាក់ទី៩
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: ការចុះឈ្មោះចូលរៀនជាភាសាអង់គ្លេស 9 Honors Communications

AP Physics I ជា វគ្គសិក្សា រូបវិទ្យា ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ គណិត វិទ្យា ដែល បាន រចនា ឡើង ដើម្បី អភិវឌ្ឍ ការ យល់ ដឹង ដ៏ ជ្រាល ជ្រៅ អំពី មាតិកា និង អនុវត្ត ចំណេះ ដឹង តាម រយៈ មន្ទីរ ពិសោធន៍ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ការ ស៊ើប អង្កេត ។ វគ្គ សិក្សា ភាសា អង់គ្លេស ផ្តោត សំខាន់ លើ ការ រៀបចំ សិស្ស សម្រាប់ ឱកាស ស្រាវជ្រាវ នា ពេល អនាគត និង សម្រាប់ ការ រៀន ពី របៀប ប្រាស្រ័យ ទាក់ទង តាម របៀប បច្ចេកទេស និង វិជ្ជាជីវៈ។

Read More about AP Physics 1 - Grade 9
AP Physics C: អគ្គិសនី និង ម៉ាញ៉េទិច ជាមួយ ប្រធានបទ ក្នុង រូបវិទ្យា សម័យ ទំនើប

វគ្គសិក្សា: #AP324, S1
វគ្គសិក្សា: #AP326, S2    
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
វគ្គ សិក្សា នេះ បញ្ចប់ ឥណទាន វិទ្យា សាស្ត្រ 1.0 ។
Prerequisites: វគ្គសិក្សា Calculus និង AP Physics 1 (ឬវគ្គសិក្សារូបវិទ្យាផ្សេងទៀតជាមួយនឹងអនុសាសន៍គ្រូ)។

AP Physics C: អគ្គិសនី & ម៉ាញ៉េទិច ស្មើ នឹង វគ្គសិក្សា រូបវិទ្យា មហាវិទ្យាល័យ ដែល មាន មូលដ្ឋាន នៅ ឆមាស ទី ២ ។

Read More about AP Physics C: អគ្គិសនី និង ម៉ាញ៉េទិច ជាមួយ ប្រធានបទ ក្នុង រូបវិទ្យា សម័យ ទំនើប
AP Physics C: មេកានិច

វគ្គសិក្សា #AP328, S1
វគ្គសិក្សា #AP330, S2   
Grade(s) offered:
Grade 11, Grade 12
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: Calculus (ចប់ឬរួម)
នេះ គឺ ជា វគ្គ សិក្សា រយៈ ពេល មួយ ឆ្នាំ ដែល បាន ផ្តល់ ឲ្យ នៅ MHS ។

AP Physics C: Mechanics គឺស្មើនឹងវគ្គសិក្សាមហាវិទ្យាល័យឆមាសទី១ ក្នុងរូបវិទ្យាដែលមានមូលដ្ឋានលើ calculus។ វគ្គ សិក្សា នេះ គ្រប ដណ្តប់ លើ Kinematics, Newton's Laws, Work/Energy/Power, Momentum, បង្វិល, Oscillations.

Read More about AP Physics C: មេកានិច
AP Physics C-Mechanics (Tonka Online)

វគ្គសិក្សា: #T3104W, Tonka Online
Grade(s) offered: grade 10, grade 11, grade 12
Credits: 0.5 (ឆមាសរដូវត្រឹមតែ)
Prerequisites: បាន បញ្ចប់ ឬ ត្រូវ បាន ចុះ ឈ្មោះ រួម គ្នា ទាំង AP Physics 1 AND a calculus ។
វគ្គសិក្សា Tonka Online ដែល មាន រយៈពេល ឆមាស នេះ គឺ សម្រាប់ សិស្ស ដែល បាន យក AP Physics 1 រួច ហើយ និង ចង់ យក AP Physics C ៖ Mechanics test។

វគ្គសិក្សានេះគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទមេកានិចដែលមានកញ្ចក់គណនានៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយអនឡាញដែលដឹកនាំដោយខ្លួនឯង/គ្រូបង្រៀន។ ប្រធានបទទាំងនេះគឺ Kinematics, Newton's Laws, Work/Energy/Power, Momentum, rotation, and Oscillations.

Read More about AP Physics C-Mechanics (Tonka Online)
តារាវិទូ

វគ្គសិក្សា: #3026
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
Credits: 0.5 (វគ្គឆមាសទី១)
វគ្គសិក្សានេះបានបញ្ចប់ .5 នៃឥណទានវិទ្យាសាស្រ្ត។  
Prerequisites: គ្មាន

នៅក្នុងថ្នាក់នេះអ្នកនឹងរៀនពីសារៈសាស្ត្រ របៀបប្រើ កែវយឺត រួមជាមួយវិទ្យាសាស្ត្រ និងប្រវត្តិតារាសាស្ត្រ។

Read More about តារាសាស្ត្រ
តារាវិទូ (Tonka Online)

វគ្គសិក្សា៖ #T3026
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
Credits: 0.5 (វគ្គឆមាសទី១)
វគ្គសិក្សានេះបានបញ្ចប់ .5 នៃឥណទានវិទ្យាសាស្រ្ត។
Prerequisites: គ្មាន

នៅក្នុងថ្នាក់នេះអ្នកនឹងរៀនពីសារៈសាស្ត្រ របៀបប្រើ កែវយឺត រួមជាមួយវិទ្យាសាស្ត្រ និងប្រវត្តិតារាសាស្ត្រ។

Read More about តារាសាស្ត្រ (Tonka Online)
ជីវវិទ្យា

វគ្គសិក្សា: #3044, S1
វគ្គសិក្សា: #3046, S2
ជម្រើសអនឡាញ: #T3044*, part 1, Tonka Online
*ជ្រើសរើសពាក្យ F=fall
ជម្រើសអនឡាញ: #T3046*, part 2, Tonka Online
*ជ្រើសរើសពាក្យ W=រដូវរងារ
Grade(s) offered: grade 11, grade 12
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: គីមីវិទ្យា

វគ្គសិក្សានេះ គឺជាការសិក្សាអំពីជីវវិទ្យា ដោយមានការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រធានបទជីវវិទ្យានៅកម្រិតកោសិកា និងម៉ូលេគុល។

Read More អំពី ជីវវិទ្យា
គីមីវិទ្យា

វគ្គសិក្សា: #3012, S1
វគ្គសិក្សា: #3014, S2   
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: គ ឬ ប្រសើរ ជាង នេះ ក្នុង កិត្តិ យស ផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រ រាងកាយ ឬ វិទ្យាសាស្ត្រ រាងកាយ

គីមីវិទ្យា គឺជា ថ្នាក់ រៀបចំ មហាវិទ្យាល័យ ដែល បង្រៀន ដល់ សិស្ស នូវ គោលការណ៍ គីមី មូលដ្ឋាន និង កម្មវិធី មុខវិជ្ជា គីមី ពិភពលោក ពិតប្រាកដ ក្នុង សង្គម ។

Read More អំពី គីមីវិទ្យា
កិត្តិនាម គីមីវិទ្យា

វគ្គសិក្សា: #3016, S1
វគ្គសិក្សា: #3018, S2
Grade(s) offered: grade 10, grade 11, grade 12
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: A ឬ B ក្នុង កិត្តិ យស ផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រ រាងកាយ; វិទ្យាសាស្រ្តរូបវិទ្យាទូទៅ; AP Physics 1. បាន ចុះ ឈ្មោះ ជា ប្រចាំ នៅ ក្នុង គណិត វិទ្យា ខ្ពស់ ឬ ហួស ពី នេះ ។ 

វគ្គ សិក្សា នេះ គឺ សម្រាប់ សិស្ស ដែល ចង់ បាន វិធី សាស្ត្រ ដ៏ ស៊ី ជម្រៅ និង តឹង រឹង មួយ ដើម្បី រៀន គីមី និង ការ ត ភ្ជាប់ របស់ វា ទៅ នឹង ពិភព ពិត ។

Read More អំពី កិត្តិនាម គីមីវិទ្យា
ភ្នំភ្លើង ផ្ទុះ

វគ្គសិក្សា: #3024
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
Credits: 0.5 (វគ្គឆមាសទី១)
Prerequisites: គ្មាន

វគ្គសិក្សាមួយឆមាសដែលបានរចនាឡើងដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងវិភាគប្រព័ន្ធផែនដីនិងអវកាស។

Read More អំពីប្រព័ន្ធផែនដីនិងអវកាស
ទិដ្ឋភាព ភព ផែនដី ពី ខាង លើ ដោយ មាន ពពក នៅ លើ ភ្នំ

វគ្គសិក្សា៖ # 3005 S1, 3007 S2
វិញ្ញាសាដែលបានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី៩ 
ឥណទាន៖  0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites:  A ឬ B ក្នុងគណិតថ្នាក់ទី៨; A ឬ B ក្នុង រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី៨

ពិពណ៌នាវគ្គសិក្សា:
វគ្គ សិក្សា ឆ្នាំ នេះ នឹង ផ្តល់ ឲ្យ សិស្ស នូវ ទិដ្ឋភាព ទូទៅ ដ៏ ល្អ មួយ នៃ ការ វិវត្ត ផែន ដី ដោយ សិក្សា អំពី ហាយដ្រូស្វែរ បរិយាកាស និង អាកាស ធាតុ របស់ ផែន ដី Plate Tectonics និកាយ Rock Cycle និង Earth Resources ។ វគ្គ សិក្សា នេះ ក៏ នឹង គ្រប ដណ្តប់ លើ មូលដ្ឋាន គ្រឹះ មួយ ចំនួន របស់ តារា វិទូ រួម ជាមួយ នឹង មូលដ្ឋាន គ្រឹះ នៃ ឧបករណ៍ វិទ្យា សាស្ត្រ រួម ទាំង វិធី សាស្ត្រ វិទ្យា សាស្ត្រ និង បច្ចេកទេស មន្ទីរ ពិសោធន៍ មូលដ្ឋាន ផង ដែរ ។ ប្រធាន បទ គឺ ស្រដៀង គ្នា ទៅ នឹង អ្នក ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង វគ្គ សិក្សា កម្រិត ទូទៅ ប៉ុន្តែ ត្រូវ បាន សិក្សា យ៉ាង ស៊ី ជម្រៅ ដោយ សង្កត់ ធ្ងន់ កាន់ តែ ខ្លាំង ទៅ លើ ជំនាញ គិត កម្រិត ខ្ពស់ ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ។ ក្នុង វគ្គ សិក្សា កម្រិត កិត្តិយស នេះ សិស្ស នឹង ត្រូវ រំពឹង ថា នឹង ប្រើ ជំនាញ គណិត វិទ្យា បន្ថែម ទៀត ក្នុង ការ ស៊ើប អង្កេត របស់ ពួកគេ លើ ប្រធានបទ វិទ្យាសាស្ត្រ ផែនដី

Read More អំពី កិត្តិ យស វិទ្យា សាស្ត្រ ផែន ដី - NEW FOR 2024-25
ទិដ្ឋភាព ផែនដី ពី ខាង លើ ស្មៅ បៃតង និង ជ្រលង ថ្ម

វគ្គសិក្សា៖ # 3001 S1, 3003 S2
វិញ្ញាសាដែលបានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី៩ 
ឥណទាន៖  0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites:  គ្មាន

វគ្គសិក្សាឆ្នាំនេះនឹងផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការវិវត្តនៃផែនដីដោយសិក្សាអំពី Hydrosphere, Hydrosphere, បរិយាកាសនិងអាកាសធាតុ, Plate Tectonics, The Rock Cycle និងធនធានផែនដី។ វគ្គ សិក្សា នេះ ក៏ នឹង គ្រប ដណ្តប់ លើ មូលដ្ឋាន គ្រឹះ មួយ ចំនួន របស់ តារា វិទូ រួម ជាមួយ នឹង មូលដ្ឋាន គ្រឹះ នៃ ឧបករណ៍ វិទ្យា សាស្ត្រ រួម ទាំង វិធី សាស្ត្រ វិទ្យា សាស្ត្រ និង បច្ចេកទេស មន្ទីរ ពិសោធន៍ មូលដ្ឋាន ផង ដែរ ។

Read More about Earth Science - NEW FOR 2024-25
សៀវភៅវិទ្យាសាស្ដ្រ

វគ្គសិក្សា៖ # T3090F*, #T3090W*, Tonka Online
*ជ្រើសរើសពាក្យ F=ធ្លាក់, W= រដូវរងា
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន៖ ០.៥ (វគ្គឆមាសទី១)

ពិពណ៌នាវគ្គសិក្សា:
ស្វែងយល់ពីការរកឃើញនិងភាពជឿនលឿននៃវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងបរិបទនៃអត្ថបទនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនមែនជារឿងប្រឌិត។

Read More about ស្វែងយល់ពីវិទ្យាសាស្ត្រតាមរយៈអក្សរសាស្រ្ត (Tonka Online)
វិទ្យាសាស្ត្រ កោសល្យ វិច្ច័យ I

វគ្គសិក្សា: #3048
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១១ ឬថ្នាក់ទី១២
Credits: 0.5 (វគ្គឆមាសទី១)
Prerequisites: គីមីវិទ្យា

វិទ្យា សាស្ត្រ កោសល្យ វិច្ច័យ ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ពង្រឹង ជំនាញ នៃ ការ សង្កេត និង ការ បក ប្រែ តាម រយៈ ការ វិភាគ ភស្តុតាង ដែល បាន ប្រមូល ក្នុង ករណី សិក្សា និង ចំអក ឆាក ឧក្រិដ្ឋ កម្ម ។

Read More អំពី វិទ្យាសាស្ត្រ កោសល្យ វិច្ច័យ ខ្ញុំ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ពិនិត្យការបោះពុម្ពម្រាមដៃដោយកញ្ចក់ពង្រីក

វគ្គសិក្សា៖ # 3049
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១១ ឬថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន៖  ០.៥ (វគ្គឆមាសទី១)
Prerequisites:  វិទ្យាសាស្ត្រ កោសល្យ វិច្ច័យ I

វិទ្យាសាស្រ្ត កោសល្យវិច្ច័យ II កសាងឡើងលើជំនាញដែលរៀននៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ Forensic Science I. និស្សិតនឹងត្រូវបានណែនាំទៅបច្ចេកទេសនិងគំនិតដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ, arson, toxicology, ការវិភាគ DNA និង ballistics ។

Read More about វិទ្យាសាស្រ្ត កោសល្យវិច័យ II - NEW FOR 2024-25
មនុស្ស Anatomy និង Physiology 1

វគ្គសិក្សា: #3020
ជម្រើសអនឡាញ: #T3020,Tonka Online
វគ្គនេះក៏អាចឆ្លងកាត់ VANTAGE #V200 (ជ្រើសរើសមួយ)
Grade(s) offered: grade 10, grade 11, grade 12
Credits: 0.5 (វគ្គឆមាសទី១)
Prerequisites: គីមីវិទ្យា

វគ្គសិក្សាសម្រាប់សិស្សដែលចាប់អារម្មណ៍អំពីរបៀបដែលរាងកាយរបស់មនុស្សធ្វើការរួមទាំង សរីរាង្គ (រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ) និង physiology (មុខងាររាងកាយ)។

Read More អំពីមនុស្ស Anatomy និង Physiology 1
Anatomy

វគ្គសិក្សា៖ #V200
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១១ ឬថ្នាក់ទី១២
Credits: .5 (per semester, full-year course) ឥណទានជ្រើសរើសវិទ្យាសាស្ត្រ

វគ្គ សិក្សា នេះ ត្រូវ បាន ផ្តល់ ជា ផ្នែក មួយ នៃ ផ្លូវ វិទ្យា សាស្ត្រ សុខ ភាព VANTAGE ។ សម្រាប់ ព័ត៌មាន លម្អិត អំពី ការ យក មនុស្ស Anatomy និង Physiology 1 តាម រយៈ VANTAGE សូម ទស្សនា ទំព័រ VANTAGE នៃ កំណត់ហេតុ Skipper ។

Read More អំពីមនុស្ស Anatomy និង Physiology 1 (VANTAGE)
មនុស្ស Anatomy និង Physiology 2

វគ្គ # 3022
Grade(s) offered: Grade 11, Grade 12
Credits: 0.5 (វគ្គឆមាសទី១)
Prerequisites: Human Anatomy and Physiology 1 or VANTAGE Health Science Human Anatomy, and Chemistry

វគ្គ សិក្សា នេះ គឺ សម្រាប់ សិស្ស ដែល មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ លើ របៀប ដែល រូប កាយ មនុស្ស ដំណើរ ការ និង វិស័យ ដែល ទាក់ ទង នឹង ការ ថែទាំ សុខ ភាព ។

Read More អំពីមនុស្ស Anatomy និង Physiology 2
IB ជីវវិទ្យា HL

វគ្គសិក្សា: #IB304, S1
វគ្គសិក្សា: #IB306, S2
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: IB ជីវវិទ្យា S

បន្ទាប់ ពី បាន យក IB Biology SL មនុស្ស ចាស់ អាច ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង វគ្គ ទី ពីរ នៃ ជីវ វិទ្យា IB Biology HL ។  ក្នុងកំឡុងពេលពីរឆ្នាំ HL Biology គ្របដណ្តប់ប្រធានបទស្តីពី ជីវវិទ្យា ការវិវត្ត សរីរាង្គមនុស្ស ecology និងអភិរក្ស និង botany។

Read More អំពី IB Biology HL
IB ជីវវិទ្យា SL

វគ្គសិក្សា: #IB300, S1 
វគ្គសិក្សា:
#IB302, S2
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: គីមីវិទ្យា ឬ គីមីវិទ្យា កិត្តិយស សម្រាប់ វគ្គ IB Biology SL

IB Biology SL នឹងផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើ ជីវវិទ្យាកោសិកា ជីវវិទ្យា ជីវវិទ្យា ឌីអេនអេ និង ជីវវិទ្យា តំណពូជ និងការវិវត្ត។

Read More អំពី IB Biology SL
IB Physics SL

វគ្គសិក្សា: #IB308, S1
វគ្គសិក្សា: #IB310, S2
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: គីមីវិទ្យា 

IB Physics SL គឺជាវគ្គសិក្សាដែលមានល្បឿនលឿនដែលគ្របដណ្តប់នូវគំនិតរូបវិទ្យាច្រើនប្រភេទរួមមាន មេកានិច រលក រលក អគ្គិសនី ម៉ាញ៉េទិច ការផលិតថាមពល រូបវិទ្យាអាតូម និងរូបវិទ្យា។ 

Read More អំពី IB Physics SL
IB Sports, លំហាត់ និង វិទ្យាសាស្ត្រ សុខភាព HL

វគ្គសិក្សា: #IB316, S1
វគ្គសិក្សា: #IB318, S2
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី 12
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: IB Sports, លំហាត់ និង វិទ្យាសាស្ត្រ សុខភាព SL

ការបន្តរបស់ IB SEHS SL នេះគ្របដណ្តប់លើអង់ដូគ្រីន អាំងតេក្វារីន ភាពស៊ាំ និងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ។

Read More អំពី IB Sports, លំហាត់ និង វិទ្យាសាស្ត្រ សុខភាព HL
IB Sports, លំហាត់ និង វិទ្យាសាស្ត្រ សុខភាព SL

វគ្គសិក្សា: #IB312, S1
វគ្គសិក្សា: #IB314, S2
Grade(s) offered: grade 11, grade 12
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: គីមីវិទ្យា

វគ្គសិក្សានេះរួមបញ្ចូលនូវ សរីរាង្គមនុស្ស និង physiology, biomechanics, ការទទួលជំនាញ, ចិត្តវិទ្យា, និងអាហារូបត្ថម្ភ, នៅក្នុងបរិបទនៃកីឡា, លំហាត់និងសុខភាព.

Read More អំពី IB Sports, លំហាត់ និង វិទ្យាសាស្ត្រ សុខភាព SL
Intro to Research - ការសម្តែងរបស់មនុស្ស (Minnetonka Research) - NEW FOR 2024-25

វគ្គសិក្សា៖ # 3120, S1
វគ្គសិក្សា៖ #3122, S2
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន៖ 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites:  ការ បញ្ចប់ វគ្គ សិក្សា វិទ្យា សាស្ត្រ កម្រិត កិត្តិ យស ឬ អនុសាសន៍ គ្រូ បង្រៀន ដោយ ជោគជ័យ ។

និស្សិត ក្នុង វគ្គ សិក្សា នេះ នឹង ផ្តោត លើ ការ អភិវឌ្ឍ ការ រចនា ពិសោធន៍ និង ការ ទាក់ ទង នឹង ការ ស្រាវជ្រាវ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ មុខ ងារ បង្កើន ភាព ស៊ាំ នៃ ការ រង របួស និង ការ ធានា សុខ ភាព ពេញ មួយ ជីវិត ក្នុង ការ អនុវត្ត របស់ មនុស្ស ។ វគ្គ ណែនាំ នេះ អនុញ្ញាត ឲ្យ សិស្ស ចូល រួម និង រៀន អំពី ដំណើរ ការ ស្រាវជ្រាវ ជាមួយ គម្រោង ស្រាវជ្រាវ ដែល មាន រចនា សម្ព័ន្ធ ជាង នេះ ហើយ នឹង មាន ការ ណែនាំ ដោយ ផ្ទាល់ ជាង អ្វី ដែល បាន ផ្តល់ ឲ្យ នៅ ក្នុង ការ ស្រាវជ្រាវ វិទ្យា សាស្ត្រ ១ និង ២ ។

Read More about Intro to Research - ការសម្តែងរបស់មនុស្ស (Minnetonka Research) - NEW FOR 2024-25
វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (VANTAGE)

វគ្គសិក្សា៖ #V200
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: 11 ឬ 12
ឥណទាន: 0.25 វិទ្យាសាស្រ្តឥណទានជ្រើសរើស

វគ្គ សិក្សា នេះ ត្រូវ បាន ផ្តល់ ជា ផ្នែក មួយ នៃ ផ្លូវ វិទ្យា សាស្ត្រ សុខ ភាព VANTAGE ។ សម្រាប់ ព័ត៌មាន លម្អិត អំពី ការ យក វិទ្យា សាស្ត្រ វេជ្ជ សាស្ត្រ តាម រយៈ VANTAGE សូម ទស្សនា ទំព័រ VANTAGE នៃ កំណត់ហេតុ Skipper ។

Read More អំពីវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (VANTAGE)
រូបថត ភាគ ហ៊ុន ខួរ ក្បាល

វគ្គសិក្សា: #T3023
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី៩, ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
Credits: 0.5 (វគ្គឆមាសទី១)
Prerequisites: គ្មាន

ណឺរ៉ូស្ទីក គឺ ជា ការ ជ្រើស រើស វិទ្យា សាស្ត្រ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ភស្តុតាង ដែល គ្រប ដណ្តប់ លើ របៀប ដែល ខួរ ក្បាល មនុស្ស ដំណើរ ការ ទាក់ ទង ទៅ នឹង ការ យល់ ដឹង ការ ចង ចាំ និង ការ រៀន សូត្រ ។

Read More about ប្រសាទវិទ្យា (Tonka Online)
រូបវិទ្យា

វគ្គសិក្សា: #3028, S1
វគ្គសិក្សា: #3030, S2
ជម្រើសអនឡាញ: #T3028*, part 1, Tonka Online
*ជ្រើសរើសពាក្យ S=summer, F=fall
ជម្រើសអនឡាញ: #T3030*, part 2, Tonka Online
*ជ្រើសរើសពាក្យ S=summer, W=winter
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)

កម្មវិធីអនុវត្តជាក់ស្តែងត្រូវបានប្រើដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រធានបទនៅក្នុង optics, ចលនារលក, មេកានិច, ថាមពល, ថាមពល, និងអគ្គិសនី.

Read More about រូបវិទ្យា
រូបវិទ្យានៃការកែច្នៃផ្ទះ

វគ្គសិក្សា: #M3036, S1 (រូបវិទ្យា)
វគ្គសិក្សា: #M3038, S2 (រូបវិទ្យា)
វគ្គសិក្សា: # M6450, S1 (បង់រំលស់)
វគ្គសិក្សា: #M6452, S2 (បង់រំលស់)
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
Credits: .5 (per semester, full-year course, ពីរម៉ោង)
សិស្ស នឹង ត្រូវ បាន ចុះ ឈ្មោះ ទាំង ការ កែ លម្អ ផ្ទះ ( វគ្គ អប់រំ បច្ចេកវិទ្យា ) និង វិទ្យា សាស្ត្រ អនុវត្ត ( វគ្គ វិទ្យា សាស្ត្រ ) ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ រូប វិទ្យា ក្នុង ការ កែ លម្អ ផ្ទះ ។ បំពេញតម្រូវការវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យា។
Prerequisites: គ្មាន

វគ្គ សិក្សា ដែល បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ផ្តល់ នូវ ទស្សនៈ គំនិត ការងារ អំពី ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជ កម្ម ។ មុខវិជ្ជា/Home Renovation concepts នឹងត្រូវបានបង្រៀនដោយបញ្ចូលគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃរូបវិទ្យាតាមរយៈកញ្ចក់នៃការរចនាដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើការវាយតម្លៃដែលផ្អែកលើគម្រោង។

Read More about រូបវិទ្យា ក្នុង ការ កែ លម្អ ផ្ទះ
ជីវវិទ្យា Pre-AP (Tonka Online)

វគ្គសិក្សា: #T7204S, រដូវក្ដៅតែមួយគត់
Grade(s) offered: grade 10, grade 11, grade 12
ឥណទាន: 0.5 (វគ្គសិក្សារដូវក្តៅ)
វគ្គ នេះ បញ្ចប់ .5 ចំពោះ ឥណទាន ជ្រើស រើស ។ 
Prerequisites: សិស្សគួរចុះឈ្មោះសម្រាប់ AP Biology នៅរដូវ ស្លឹក ឈើ ជ្រុះ វគ្គ សិក្សា ជម្រើស សម្រាប់ រដូវ ក្តៅ មុន ។

វគ្គ សិក្សា នេះ មិន រាប់ ឆ្ពោះ ទៅ រក តម្រូវ ការ បញ្ចប់ ការ សិក្សា របស់ រដ្ឋ ដែល មាន ឥណទាន 3.0 នៃ វិទ្យា សាស្ត្រ ទេ ។

និស្សិត ក្នុង វគ្គ សិក្សា នៅ រដូវ ក្តៅ នេះ នឹង បញ្ចប់ ការ សិក្សា តាម អ៊ិនធើរណែត និង ចូល រួម ក្នុង សកម្មភាព រៀន សូត្រ ដើម្បី ត្រៀម ខ្លួន សម្រាប់ ជីវ វិទ្យា កម្រិត ខ្ពស់ និង ល្បឿន នៃ ជីវ វិទ្យា Advanced Placement ( AP ) ។

Read More អំពី ជីវវិទ្យា Pre-AP (Tonka Online)
គីមីវិទ្យា Pre-AP (Tonka Online)

វគ្គសិក្សា: #T7202S, រដូវក្តៅមានតែ, Tonka Online
Grade(s) offered: grade 9, grade 10, grade 11, grade 12
ឥណទាន: 0.5 (វគ្គសិក្សារដូវក្តៅ)
វគ្គ នេះ បញ្ចប់ .5 ចំពោះ ឥណទាន ជ្រើស រើស ។ 
Prerequisites: សិស្សគួរចុះឈ្មោះសម្រាប់គីមីវិទ្យា AP នៅរដូវធ្លាក់។ វគ្គ សិក្សា ជម្រើស សម្រាប់ រដូវ ក្តៅ មុន ។

វគ្គ សិក្សា នេះ មិន រាប់ ឆ្ពោះ ទៅ រក តម្រូវ ការ បញ្ចប់ ការ សិក្សា របស់ រដ្ឋ ដែល មាន ឥណទាន 3.0 នៃ វិទ្យា សាស្ត្រ ទេ ។

វគ្គ នេះ រួម មាន ជំនាញ គីមី ដ៏ ចាំបាច់ និង រួម បញ្ចូល ការ គាំទ្រ សម្រាប់ ការ ចាត់ តាំង រដូវ ក្តៅ គីមី AP ។ គោល ដៅ ទាំង មូល គឺ ដើម្បី ផ្តល់ ផ្លូវ មួយ សំរាប់ និស្សិត គីមី AP ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ដើម្បី ពង្រឹង គ្រឹះ គីមី ដ៏ រឹង មាំ មួយ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ផ្លាស់ ប្តូរ ទៅ វគ្គ សិក្សា កម្រិត មហា វិទ្យាល័យ ។

Read More about គីមីវិទ្យា Pre-AP (Tonka Online)
គោលការណ៍ ជីវវិទ្យា

វគ្គសិក្សា: #3040, S1
វគ្គសិក្សា: #3042, S2
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: គីមីវិទ្យាត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំង។ អនុសាសន៍របស់គ្រូបង្រៀនគឺចាំបាច់ដើម្បីចុះឈ្មោះវគ្គសិក្សានេះ។

គោលការណ៍ ជីវវិទ្យា ពិនិត្យ មើល ទំនាក់ ទំនង របស់ មនុស្ស ជា សារពាង្គកាយ ទៅ នឹង បរិស្ថាន រាង កាយ និង ជីវសាស្ត្រ និង ប្រព័ន្ធ ផ្ទៃក្នុង មួយ ចំនួន របស់ មនុស្ស។

Read More អំពី គោលការណ៍ ជីវវិទ្យា
គោលការណ៍នៃគីមីវិទ្យា

វគ្គសិក្សា: #3008, S1
វគ្គសិក្សា: #3010, S2    
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: ការបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យនៃវិទ្យាសាស្រ្តរូបវិទ្យា G ឬ Honors។ អនុសាសន៍របស់គ្រូបង្រៀនគឺចាំបាច់ដើម្បីចុះឈ្មោះវគ្គសិក្សានេះ។

វគ្គ សិក្សា នេះ ត្រូវ បាន រចនា ឡើង សម្រាប់ សិស្ស ដើម្បី រៀន ពី គោលការណ៍ មូលដ្ឋាន និង កម្មវិធី គីមី ពិភព លោក ពិត នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀបចំ មហា វិទ្យាល័យ សាមញ្ញ មួយ ។

Read More អំពីគោលការណ៍នៃគីមីវិទ្យា
គោលការណ៍នៃរូបវិទ្យា

វគ្គសិក្សា: #3032, S1
វគ្គសិក្សា: #3034, S2    
Grade(s) offered:
Grade 11, Grade 12
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: Quadratic Algebra. អនុសាសន៍របស់គ្រូបង្រៀនគឺចាំបាច់ដើម្បីចុះឈ្មោះវគ្គសិក្សានេះ។

គោលការណ៍ រូបវិទ្យា គឺជា វគ្គសិក្សា មួយ ឆ្នាំ ដែល ប្រើ ការ យល់ ដឹង ពី រូបវិទ្យា តាម គំនិត ដើម្បី ពិពណ៌នា ទាយ និង ប្រាស្រ័យ ទាក់ទង ជាមួយ ពិភពលោក ជុំវិញ យើង ។

Read More អំពីគោលការណ៍នៃរូបវិទ្យា
ការស្រាវជ្រាវ Minnetonka 1

វគ្គសិក្សា: #3100, S1
វគ្គសិក្សា: #3102, S2
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: ការ បញ្ចប់ វគ្គ AP ឬ IB ដោយ ជោគ ជ័យ នៅ ក្នុង ផ្នែក នៃ ការ ស្រាវជ្រាវ ដែល មាន បំណង ។ និស្សិត ត្រូវ តែ សម្រេច បាន 3 ឬ ខ្ពស់ ជាង នេះ នៅ ក្នុង ការ ប្រឡង AP ឬ 4 ឬ ខ្ពស់ ជាង នេះ នៅ ក្នុង ការ ប្រឡង IB ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង ផ្នែក នៃ ការ ស្រាវជ្រាវ ដែល មាន បំណង ។

សិស្ស នឹង រៀន ពី ដំណើរ ការ នៃ ការ ស្រាវជ្រាវ ដើម ស្តី ពី ប្រធាន បទ នៃ ជម្រើស របស់ ពួកគេ ។ សិស្ស នឹង ពិនិត្យ និង បក ស្រាយ ការ ស្រាវជ្រាវ ដែល បាន បោះ ពុម្ព ផ្សាយ អភិវឌ្ឍ សំណួរ ស្រាវជ្រាវ និង បង្កើត ផែនការ ពិសោធន៍ មួយ នៅ ក្នុង ដំណើរ ការ ស្រាវជ្រាវ របស់ ពួក គេ ។

Read More អំពីការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត I
ការស្រាវជ្រាវ Minnetonka 2

វគ្គសិក្សា: #3104, S1
វគ្គសិក្សា: #3106, S2
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
ឥណទាន: 0.5 (ក្នុងមួយឆមាស, វគ្គសិក្សាពេញមួយឆ្នាំ)
Prerequisites: បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៃការស្រាវជ្រាវ #3100 និង #3102 និងអនុសាសន៍នៃការស្រាវជ្រាវ I instructor។ 

វគ្គ សិក្សា នេះ ផ្តល់ ឱកាស ដល់ សិស្ស ដែល បាន ចូលរួម ក្នុង ការ ស្រាវជ្រាវ I ឱកាស ពង្រីក ការ ស្រាវជ្រាវ របស់ ខ្លួន អភិវឌ្ឍ ផ្លូវ និង ការ យល់ ដឹង ថ្មី និង អនុវត្ត ការ រៀន សូត្រ របស់ ខ្លួន នៅ ក្នុង បរិបទ ថ្មី និង តឹង រឹង។

Read More អំពីការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តទី២
ភូគព្ភសាស្រ្ត និង ជីវប្រវត្តិ នៃ ឧទ្យាន និង ព្រៃ ឈើ អាមេរិក

វគ្គសិក្សា: #3052
Grade(s) បានផ្តល់ជូន: ថ្នាក់ទី១០, ថ្នាក់ទី១១, ថ្នាក់ទី១២
Credits: 0.5 (វគ្គឆមាសទី១)
វគ្គសិក្សានេះបានបញ្ចប់ .5 នៃឥណទានវិទ្យាសាស្រ្ត។
Prerequisites: គ្មាន

វគ្គ សិក្សា ជ្រើស រើស វិទ្យា សាស្ត្រ នេះ ពិនិត្យ មើល ដំណើរ ការ ភូមិ សាស្ត្រ សត្វ ព្រៃ និង ជីវិត ដាំ តាម រយៈ កញ្ចក់ នៃ ឧទ្យាន ជាតិ និង រដ្ឋ និង ព្រៃ ឈើ ។

Read More អំពី ភូគព្ភសាស្ត្រ និង ជីវវិទ្យា នៃ ឧទ្យាន និង ព្រៃ ឈើ អាមេរិក
សិស្ស ក្នុង ថ្នាក់ ជីវវិទ្យា

ធនធានចុះបញ្ជី


បញ្ជីវគ្គសិក្សា


បទដ្ឋានសិក្សា

សាលា រដ្ឋ មីនីតូនកា អនុវត្ត តាម ស្តង់ដារ សិក្សា ដែល បង្កើត ឡើង ដោយ នាយកដ្ឋាន អប់រំ មីនីសូតា ( MDE ) ។

មើល បទដ្ឋាន សិក្សា MDE