ទីតាំង

វ៉ានធីច
ផ្ទះលេខ 5735 ផ្លូវលេខ 101
Minnetonka, MN 55345
952-283-8700

ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិក

Roger Andre
នាយក ប្រតិបត្តិ នៃ VANTAGE
612-730-5491
roger.andre@minnetonkaschools.org

Missy Bemm
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VANTAGE
missy.bemm@minnetonkaschools.org


ភ្ជាប់ជាមួយ VANTAGE

មាន វិធី ជា ច្រើន ដើម្បី ចូល រួម នៅ VANTAGE ។ សូម ដាក់ ជូន ព័ត៌មាន របស់ អ្នក ខាង ក្រោម ដើម្បី រៀន បន្ថែម អំពី ការ ក្លាយ ជា ដៃ គូ គម្រោង អ្នក ណែ នាំ គ្រូ បង្រៀន ភ្ញៀវ ឬ ម្ចាស់ គេហទំព័រ ។

ត្រូវការ

ឈ្មោះត្រូវការ
ឈ្មោះដំបូង
ឈ្មោះចុងក្រោយ