ទទួល បាន រូបតំណាង ដែល ពាក់ ព័ន្ធ

ជា ញឹកញាប់ វិធី ល្អ បំផុត ដើម្បី យល់ ពី អ្វី មួយ គឺ ត្រូវ មើល វា ។

ម្ចាស់ ផ្ទះ ទស្សនា គេហទំព័រ អាច លោត ចូល ទៅ ក្នុង ការ យល់ ដឹង ដោយ បង្ហាញ សិស្ស VANTAGE ពិភព របស់ ពួក គេ ។  ប្រសិន បើ អ្នក មាន ឆន្ទៈ ធ្វើ ជា ម្ចាស់ ផ្ទះ យើង យើង នឹង ចូល ចិត្ត បញ្ឈប់ ។រៀនធ្វើ ThRough
 

Loading from Vimeo...

ដំណើរ ទស្សនកិច្ច របស់ យើង ទៅ កាន់ មជ្ឈមណ្ឌល ក្លែង ធ្វើ កុមារ គឺ ជា បទពិសោធន៍ ដ៏ សំខាន់ បំផុត របស់ ខ្ញុំ VANTAGE ។

- សា រ៉ា និស្សិត ផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្ត សុខាភិបាល