រូបតំណាងមេ

បទ ពិសោធន៍ VANTAGE នាំ ឲ្យ មាន ការ រីក ចម្រើន យ៉ាង ជ្រាល ជ្រៅ របស់ សិស្ស - ទាំង ផ្ទាល់ ខ្លួន និង វិជ្ជា ជីវៈ ។

«នៅ ពេល ដែល អ្នក នៅ តែ មាន អារម្មណ៍ ថា ពួក គេ កំពុង ឈាន មុខ ខ្សែកោង នៅ កម្រិត អង្កត់ផ្ចិត ... វា ជា ការ បន្ទាប ខ្លួន និង បំផុស គំនិត ហើយ ខ្ញុំ ដឹង ថា VANTAGE គឺ ជា បំណែក ដ៏ ធំ មួយ នៃ រឿង នោះ"។ - Julie, VANTAGE Parent
 


Loading from Vimeo...
"បទពិសោធន៍ដែល VANTAGE (provided) បានឲ្យនាងឡើងជើង"។ - Julie B, VANTAGE Parent
Loading from Vimeo...
«គាត់ ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ កិច្ចការ របស់ គាត់ នៅ ថ្ងៃ ដែល គេ ចាត់ តាំង មិន មែន នៅ នាទី ចុង ក្រោយ ទេ»។ - Sara D, VANTAGE Parent
Loading from Vimeo...
"បទ ពិសោធន៍ (VANTAGE) បាន ផ្ដល់ ទំនុកចិត្ត ដល់ នាង"។ - Troy R, VANTAGE Parent
Loading from Vimeo...
«ទាំង កូន ប្រុស និង កូន ស្រី របស់ ខ្ញុំ បាន ចាប់ ផ្ដើម យក ស្លាប របស់ គេ តាម របៀប ដែល យើង មិន ដែល នឹក ស្មាន ដល់»។ - Deb G, VANTAGE Parent
 


99%

ឪពុក ម្ដាយ នឹង ផ្តល់ អនុសាសន៍ ឲ្យ VANTAGE ទៅ គ្រួសារ/និស្សិត ផ្សេង ទៀត

94%

ឪពុក ម្ដាយ មាន អារម្មណ៍ ថា VANTAGE កំពុង រៀបចំ សិស្ស របស់ ខ្លួន ឲ្យ បាន ល្អ សម្រាប់ អនាគត

93%

ឪពុក ម្តាយ និយាយ ថា VANTAGE បាន ប៉ះ ពាល់ វិជ្ជមាន ទៅ លើ ភាព រំភើប របស់ សិស្ស របស់ ពួក គេ ចំពោះ សាលា

រូបថតក្រុមនិស្សិតផ្នែកទីផ្សារ Design