យើង ទទួល បាន សំណួរ ជា ច្រើន អំពី របៀប ដែល VANTAGE ដំណើរ ការ ។ សូមមើល Q&A របស់យើងខាងក្រោមសម្រាប់ចម្លើយចំពោះសំណួរទូទៅ។

ទីតាំង

ផ្ទះលេខ 5735 ផ្លូវលេខ 101
Minnetonka, MN 55345
952-283-8700

ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិក

Roger Andre
នាយក ប្រតិបត្តិ នៃ VANTAGE
612-730-5491
roger.andre@minnetonkaschools.org

Missy Bemm
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VANTAGE
missy.bemm@minnetonkaschools.org