យើង ទទួល បាន សំណួរ ជា ច្រើន អំពី របៀប ដែល VANTAGE ដំណើរ ការ ។ សូមមើល Q&A របស់យើងខាងក្រោមសម្រាប់ចម្លើយចំពោះសំណួរទូទៅ។

ទីតាំង

VANTAGE East (ទីស្នាក់ការកណ្តាល)
4350 ផ្លូវ Baker
Minnetonka MN 55343
952-224-0380

VANTAGE ខាងលិច
18707 Old Excelsior Blvd
Minnetonka, MN 55345

រង្វិលជុំ
វិទ្យាល័យ Minnetonka
18301 MN-7
Minnetonka, MN 55345

ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិក

Roger Andre
នាយក ប្រតិបត្តិ នៃ VANTAGE
612-730-5491
roger.andre@minnetonkaschools.org

Missy Bemm
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VANTAGE
missy.bemm@minnetonkaschools.org