និស្សិត VANTAGE អភិវឌ្ឍ ជំនាញ សំខាន់ៗ ចំនួន ៥ និង បញ្ចប់ កម្មវិធី នេះ ដោយ មាន ទំនុក ចិត្ត ថា យុវវ័យ ត្រៀម ខ្លួន ជា ស្រេច ដើម្បី ឲ្យ មាន ភាព ល្អ ប្រសើរ ក្នុង បរិយាកាស វិជ្ជាជីវៈ៖

  1. វិជ្ជាជីវៈ
  2. ក្រុមការងារក្រុមការងារ
  3. បញ្ហា-ដំណោះស្រាយ
  4. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
  5. ភាពជាអ្នកដឹកនាំ