បន្ទាប់ ពី ទិស ដែល បាន គ្រោង ទុក របស់ អ្នក សូម ពិនិត្យ ឡើង វិញ និង ដាក់ ជូន ទម្រង់ ដែល ចាំបាច់ ។ល។ 

គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

ទម្រង់សម្រាប់គ្រប់ខ្សែ

អាជីវកម្ម Analytics HL

វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

គោលនយោបាយសាធារណៈ

ការអប់រំ VANTAGE

៥.

ការកត់ត្រាទិស៖