បន្ទាប់ ពី ទិស ដែល បាន គ្រោង ទុក របស់ អ្នក សូម ពិនិត្យ ឡើង វិញ និង ដាក់ ជូន ទម្រង់ ដែល ចាំបាច់ ។ល។

គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

  • ទម្រង់ ចំណាប់ អារម្មណ៍ លើ គម្រោង គោល នយោបាយ សាធារណៈ និង ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ គ្រោង នឹង ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ទី ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣

ទម្រង់សម្រាប់គ្រប់ខ្សែ - ២៦ ឧសភា ២០២៣

អាជីវកម្ម Analytics HL

វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

គោលនយោបាយសាធារណៈ

៥.

តំណ ទៅ ការ ថត ទិស