ទទួល បាន រូបតំណាង ដែល ពាក់ ព័ន្ធ

កម្ម វិធី Mentor គឺ ជា កត្តា សំខាន់ មួយ ចំពោះ បទ ពិសោធន៍ VANTAGE ។ ការប្រជុំប្រចាំខែគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនង។ VANTAGE Mentors ណែនាំសិស្សម្នាក់សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា។ សិស្សរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានលម្អិត, អ្នកគ្រាន់តែបង្ហាញនិងផ្តល់នូវទស្សនវិស័យរបស់អ្នកនៅលើប្រធានបទស៊េរី.

 


Loading from Vimeo...

សប្បាយណាស់។ វា មិន មែន ជា ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ដ៏ ធំ នោះ ទេ ហើយ អ្នក នឹង ទទួល បាន ច្រើន ជាង អ្វី ដែល អ្នក បាន ដាក់ ក្នុង វា ។

- Brian Nau, VANTAGE Mentor and Cargill Global Director