កិត្តិយសអ្នកអប់រំ&ជាតិក្រុមប្រឹក្សាភិញ្ញាបនប័ត្រ


YouTube

វីមេអូ

ស្រុកដៃគូ

©ឆ្នាំ ២០១៧ Minnetonka សាធារណៈសាលារៀន។ ស្រុក ២៧៦។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។

Minnetonka សាធារណៈសាលារៀន /

ស្រុក /

អំពី Minnetonka សាលារៀន

ឧបត្ថម្ភដោយ Finalsite

Our commitment to world-class, child-centered excellence means we can personalize each child’s education to meet his or her unique needs. Together, our communities and families provide incredible levels of support for the children and programs in the Minnetonka Public Schools.

You want an excellent education for your child. So do we. All of us in the Minnetonka Public Schools are committed to helping each student envision and pursue his/her highest aspirations while serving the greater good. We look forward to welcoming your family to our community and hope you will join us.