បឋមក្រុមតន្រ្តី

ក្រុមតន្រ្តីថ្នាក់

ក្រុមតន្រ្តីគឺជាការសិក្សាថ្នាក់ដែលចាប់ផ្តើមនៅក្នុងថ្នាក់ទី ៥ និងនៅតែបន្តតាមរយៈថ្នាក់ទី ១២។ លើកទី ៥ ថ្នាក់ទីក្រុមតន្រ្តីថ្នាក់ប្រើប្រា woodwind,លង្ហិននិងគោះជាឧបករណ៍ដើម្បីបន្តរបស់សិស្សបឋមន្ត្រីអប់រំ។

បឋមសិស្សដែលចុះឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមតន្រ្តីថ្នាក់នឹងរៀន:

 • មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ឧបករណ៍
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអនុវត្តជាបុគ្គលនិងជាផ្នែកមួយនៃណ្តុំ
 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកែលម្អបស់ពួកគេតន្ត្រីការអានសមត្ថភាព

និស្សិតក៏នឹងត្រូវបានប្រឈមដើម្បីកែលម្អបស់ពួកគេជំនាញនិងចំណេះដឹងនៅក្នុង:

 • ការស្តាប់
 • សហការគ្នា
 • ច្នៃប្រឌិត
 • តន្ត្រីសម្បូរ

ក្រុមតន្រ្តីកាលវិភាគនិងរំពឹងទុករួមមាន:

 • ក្រុមតូចមេរៀនម្តងនៅក្នុងគ្នាប្រាំមួយថ្ងៃវដ្ត
 • ក្រុមធំថ្នាក់ពីរដងនៅក្នុងគ្នាប្រាំមួយថ្ងៃវដ្ត
 • ឡើងដល់ទៅបីសហសិក្សាគំតន្ត្រីនៅទូទាំងឆ្នាំសិក្សា
 • នៅផ្ទះការអនុវត្តគឺសំខាន់ដើម្បីសិស្សរៀន

ទំនាក់ទំនងយើង

ច្បាស់លាស់ឃ: ដាវីឌ Davis, david។davis@minntonkaschools។org
ទេសភាពខ្ពស់: នាងម៉ារីបេ Huttlin, marybeth។huttlin@minnetonkaschools។org
Excelsior&Groveland: Wade Lutterbein, wade។lutterbein@minnetonkaschools។org
Deephaven&Minnewashta: រី Pikal, cheryl។pikal@minnetonkaschools។org

ក្រុមតន្ត្រីសិស្សលេងឧបករណ៍។

សំនួរ


ស្តាប់ក្រុមតន្រ្តីឧបករណ៍