ក្រុម បឋមសិក្សា

ថ្នាក់ Band

Band គឺជា ថ្នាក់ curricular ដែល ចាប់ផ្តើម ក្នុង ថ្នាក់ ទី ៥ ហើយ បន្ត រហូត ដល់ ថ្នាក់ ទី ១២ ។ ថ្នាក់ ក្រុម តន្ត្រី ថ្នាក់ ទី ៥ ប្រើប្រាស់ ក្រចក ក្រចក និង ឧបករណ៍ រំខាន ដើម្បី បន្ត ការ អប់រំ តន្ត្រី បឋម សិក្សា របស់ សិស្ស ។

សិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យដែលចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ក្រុមនឹងរៀន៖

 • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃឧបករណ៍របស់ពួកគេ
 • របៀប សម្តែង ជា បុគ្គល ម្នាក់ និង ជា ផ្នែក មួយ នៃ សភា
 • របៀប បង្កើន សមត្ថភាព អាន តន្ត្រី របស់ ពួកគេ

សិស្សានុសិស្ស ក៏ នឹង ត្រូវ ប្រឈម នឹង ការ ពង្រឹងសមត្ថភាព និង ចំណេះដឹង របស់ ខ្លួន ឲ្យ កាន់តែ ប្រសើរ ឡើង ផងដែរ ៖

 • ស្តាប់
 • កិច្ចសហការ
 • ច្នៃប្រឌិត
 • ភាព ខុស គ្នា នៃ តន្ត្រី

កាលវិភាគ និងការរំពឹងទុករបស់ក្រុមតន្ត្រីរួមមាន៖

 • មេរៀន ក្រុម តូច ម្តង ក្នុង វដ្ត ប្រាំមួយ ថ្ងៃ នីមួយៗ
 • ថ្នាក់ក្រុមធំ ២ដង ក្នុងរង្វង់ ៦ថ្ងៃនីមួយៗ
 • រហូត ដល់ ទៅ បី ការ ប្រគុំ តន្ត្រី សហ ការី ពេញ មួយ ឆ្នាំ នៃ សាលា
 • ការ ហាត់ ប្រាណ នៅ ផ្ទះ គឺ ចាំបាច់ សម្រាប់ ការ រៀន សូត្រ របស់ សិស្ស

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

៥. ស្រណោះផ្ការីក៖ Jase Ginkel, jase.ginkel@minnetonkaschools.org កម្ពស់ Scenic: MaryBeth Huttlin, marybeth.huttlin@minnetonkaschools.org Excelsior & Groveland: លោក វ៉េត លុតធឺប៊ីន wade.lutterbein@minnetonkaschools.org Deephaven & Minnewashta: ម៉ាយល៍ Mortensen miles.mortensen@minnetonkaschools.org

សិស្ស ក្រុម លេង ឧបករណ៍ & # 160; ។

FAQs


ស្តាប់ភ្លេងក្រុម