សាលារៀនការិយាល័យ

សំខាន់លេខ

Attendance: 952-401-5404


Health Office: 952-401-5404

សំខាន់ការិយាល័យ៖ 952-401-5400
ដឹកជញ្ជូន៖ ៩៥២-៤៧០-៥៣៦៦

ម៉ោង

  • Office Hours: 7 a.m.-3:45 p.m.
  • ថ្នាឃេ-៥៖៨៖៤០ ព្រឹក-៣៖២០ ល្ងា

កទិសដៅ

ពីប្រសព្វនៃ ៤៩៤ និង Hwy ៧,យក Hwy ៧ ខាងលិ ២។៥ ម៉ា;វេនខាងត្បូង(ឆ្វេង)នៅលើ Cty ផ្លូវ ១០១;ទី ២ នៅស្ងៀមបត់ឆ្វេងនៅលើ Excelsior ថី;វេនខាងស្ដាំនៅលើទេសភាពកម្ពស់បើកបរ។ នៅប្រមាណមួយពាក់កណ្តាលម៉ាយល៍,ទេសភាពខ្ពស់នឹងត្រូវបាននៅលើរបស់អ្នកនៅខាងស្ដាំ។

Scenic Heights
5650 Scenic Heights Drive
Minnetonka, MN 55345