ការិយាល័យសាលា

ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន

លេខសំខាន់

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា៖ 952-401-5404


ការិយាល័យសុខាភិបាល៖ 952-401-5404

ការិយាល័យមេ: 952-401-5400
ការដឹកជញ្ជូន: 952-470-5366

ម៉ោង

  • ម៉ោងការិយាល័យ: 7 a.m.-3:45 p.m.
  • វិញ្ញាសា K-5: 8:40 a.m.-3:20 p.m.

ទិស

ពីចំណុចប្រសព្វ 494 និង Hwy 7 យក Hwy 7 ខាងលិច 2.5 ម៉ាយ។ បត់ទិសខាងត្បូង (ឆ្វេង) លើផ្លូវ Cty 101; នៅ 2nd stoplight, បត់ឆ្វេងនៅលើ Excelsior Boulevard; បត់ស្តាំលើ Scenic Heights Drive។ នៅ ចម្ងាយ ប្រហែល មួយ ម៉ាយល៍ Scenic Heights នឹង នៅ ខាង ស្តាំ របស់ អ្នក ។

កម្ពស់ Scenic
5650 Scenic Heights Drive
Minnetonka, MN 55345