ការប្រឹក្សា

ការប្រឹ៖ផ្តោតលើការរបស់កុមារ

ការគាំទ្រសេវាកម្មនៅក្នុងក្រសួងរ៉ែផ្តោតលើកុមារ-កណ្តាលឧត្តមភាពនិងជួយសិស្សរបស់យើងឈានដល់កម្រិតខ្ពស់នៃសិស្សសមិទ្ធិផល។ សេវាគាំទ្ររួមមានការណែនាំរបបយោសុខភាព,ជំនាញ,អាហាររូបត្ថម្ភអ្នកជំនាញនិងសង្គមកម្មករ។

គ្នានៃទាំងនេះអ្នកជំនាញបម្រើតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយនៅក្នុងការសិក្សានិងសង្គមអភិវឌ្ឍរបស់គ្នានៃសិស្សរបស់យើង។

ធិបតីសិក្សាទទួលរង្វាន់