ការប្រឹក្សាយោបល់

ការប្រឹក្សាយោបល់៖ ផ្តោតទៅលើកូនរបស់អ្នក

សេវា គាំទ្រ នៅ MME ផ្តោត លើ ភាព ល្អ ប្រសើរ ដែល ផ្តោត លើ កុមារ និង ជួយ សិស្ស របស់ យើង ឲ្យ ឈាន ដល់ កម្រិត ខ្ពស់ នៃ ការ សម្រេច បាន របស់ សិស្ស ។ សេវា គាំទ្រ រួម មាន ទី ប្រឹក្សា ណែនាំ អ្នក ជំនាញ សុខភាព អ្នក ជំនាញ ផ្នែក ចិញ្ចឹម អាហារ និង បុគ្គលិក សង្គម។

អ្នក ជំនាញ ម្នាក់ៗ នេះ បម្រើ តួនាទី សំខាន់ ក្នុង ការ សិក្សា និង ការ អភិវឌ្ឍ សង្គម របស់ សិស្ស ម្នាក់ៗ របស់ យើង ។

និស្សិត Groveland ទទួល បាន ពាន រង្វាន់ ។