អំពីសាលារៀនរបស់យើង

Minnetonka មជ្ឈិមសាលាខាងកើតគឺជាការទី ៦ តាមរយៈការទី ៨ ថ្នាក់មជ្ឈិមសាលារៀនទីតាំងស្ថិតនៅក្នុង Minnetonka,រដ្ឋមីនី។ យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃការ Minnetonka សាធារណៈសាលារៀនស្រុ#២៧៦។ ការ Minnetonka សាធារណៈសាលាស្រុកបម្រើសហគមន៍នៃ Minnetonka,Chanhassen,Deephaven,អេស្មៅ,Excelsior,ទំនាក់ទំន Shorewood,Tonka រសមុទ្រ,Victoria,និងព្រៃ។ យើងមានទីតាំងស្ថិតប្រាំបីម៉ាយល៍ខាងលិចនៃមីនាប៉ូលីស,រដ្ឋមីនី។

ក្រសួងរ៉ែ

ធិបតីសិក្សាទទួលរង្វាន់

រៀនបន្ថែមទំនាក់ទំន

ចូលរួម៖ ៩៥២-៤០១-៥១៥៥


សុខភាពការិយាល័យ៖ ៩៥២-៤០១-៥២១០

សំខាន់ការិយាល័យ៖ ៩៥២-៤០១-៥២០០
សំខាន់ការិយាល័យទូរសារ៖ ៩៥២-៤០១-៥២៦៨
កំណត់ត្រា/សុខភាពបន្ទប់ទូរសារ៖ ៩៥២-៤០១-៥២១៤
ដឹកជញ្ជូន៖(MyStop)

Minnetonka មជ្ឈិមសាលាខាងកើត
១៧០០០ បឹងផ្លូវផ្នែកបន្ថែម
Minnetonka,ពេ ៥៥៣៤៥

ទិស៖ ពីការប្រសព្វនៃ ៤៩៤ និង Hwy ៧,យក Hwy ៧២។៥ ម៉ា;វេនភាគខាងជើង(ស្តាំ)នៅលើ Cty ផ្លូវ ១០១;ទី ២ នៅស្ងៀមបត់ស្តាំនៅលើបឹងផ្លូវផ្នែកបន្ថែម។ Minnetonka មជ្ឈិមសាលានឹងមាននៅលើរបស់អ្នកចាកចេញ។