តន្ត្រីថ្នាក់រៀន

តន្ត្រីថ្នាក់រៀនថ្នាក់រៀនចាប់ផ្តើមនៅ Kindergarten ហើយបន្តរៀនថ្នាក់ទី៨។ តន្ត្រីថ្នាក់រៀនថ្នាក់ទី៥ ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ សកម្មភាព និងវេទិកា ដើម្បីបន្តការអប់រំផ្នែកតន្ត្រីថ្នាក់មត្តេយ្យរបស់សិស្ស។

សិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យដែលចុះឈ្មោះចូលរៀននៅថ្នាក់រៀននឹងរៀន៖

 • បច្ចេកទេស រាប់ លំនាំ ថ្មី
 • បច្ចេកទេស សូរសព្ទ ល្អ
 • ដើម្បី លេង ukulele

សិស្សានុសិស្ស ក៏ នឹង ត្រូវ ប្រឈម នឹង ការ ពង្រឹងសមត្ថភាព និង ចំណេះដឹង របស់ ខ្លួន ឲ្យ កាន់តែ ប្រសើរ ឡើង ផងដែរ ៖

 • ស្តាប់
 • កិច្ចសហការ
 • ច្នៃប្រឌិត
 • ភាព ខុស គ្នា នៃ តន្ត្រី

កាលវិភាគតន្ត្រីថ្នាក់រៀន និងការរំពឹងទុករួមមាន៖

 • មេរៀន ក្រុម តូច ម្តង ក្នុង វដ្ត ប្រាំមួយ ថ្ងៃ នីមួយៗ
 • ថ្នាក់ក្រុមធំ ២ដង ក្នុងរង្វង់ ៦ថ្ងៃនីមួយៗ
 • នាំ iPad ទៅ ថ្នាក់ តន្ត្រី
 • ឱកាសទិញ ukulele សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
 • លទ្ធភាពនៃការសម្តែង (school dependent)

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

៥. ស្រណោះផ្ការីក៖ Melanie McIvor, melanie.mcivor@minnetonkaschools.org
Deephaven: Liz Anderson elizabeth.anderson@minnetonkaschools.org
Excelsior: Joel Gotz, joel.gotz@minnetonkaschools.org
Groveland: Mona Anderson mona.anderson@minnetonkaschools.org
Minnewashta: Becky Asche, becky.asche@minnetonkaschools.org
សារ៉ា អាប៊ែលសិន sarah.abelsen@minnetonkaschools.org
កម្ពស់ Scenic: ម៉ារី រេនស៍ mary.renz@minnetonkaschools.org

ukuleles នៃ ពណ៌ ផ្សេង គ្នា