កិច្ចប្រជុំ

កាលវិភាគកិច្ចប្រជុំឆ្នាំ២០២៣-២៤ 

  • September 8 8:30-9:30AM Back to School Parent Coffee and Donuts with the PTO
  • October 10 6:30-8:00PM PTO Volunteer Fair and School Wide PTO Meeting
  • February 13 6:30-8:00PM ប្រជុំសាលាធំទូលាយ PTO
  • April 16 6:30-8:00PM កិច្ចប្រជុំ PTO ទូលំទូលាយរបស់សាលា
ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន