កិច្ចប្រជុំ

២០២០-២១ កិច្ចប្រជុំកាលវិភាគ 

  • ២០ ខែតុលានៅ ៧ ម៉ោននិម្មិតគ្រួសារថ្មីទទួលភ្ញៀវនិង PTO ស្ម័គ្រចិត្តពិព័រណ៍
  • ១៧ ខែវិច្ឆិកានៅម៉ោង ៧ ល្ងានិម្មិ PTO កិច្ចប្រជុំ
  • ខែមករា ៥ នៅ ៧ ម៉ោននិម្មិត PTO កិច្ចប្រជុំ
  • ១ ខែមីនានៅម៉ោង ៧ ល្ងានិម្មិ PTO កិច្ចប្រជុំ
  • ២០ ខែមេសានៅម៉ោង ៧ ល្ងានិម្មិ PTO កិច្ចប្រជុំ