សាលារៀនដំណឹង

និម្មិតព្រះអាទិត្យល្បឿនរថយន្តប្រណាំង
និម្មិតព្រះអាទិត្យល្បឿនរថយន្តប្រណាំង

Every year, Groveland Elementary holds its Solar Sprint car race, where students form teams, construct solar-powered cars and race them. The Groveland Solar Sprint inspires fifth grade students to get creative and work together to solve problems and learn about the science behind how the cars they build work. But due to COVID-19, the race was not able to be held in its normal fashion. Despite the obstacles, students and staff remained determined to push forward to learn and have fun.

"We were in the middle of forming teams and purchasing kits when the pandemic sent us all home," recalls Brent Frank, a fifth grade teacher at Groveland and the race's organizer. "Right away it just felt like we had to try and finish the year with this project in place."

With kits already ordered, students were able to do a curbside pickup of supplies at Groveland. And with the help of a demo video that Mr. Frank was able to record showing students how the cars are raced, the car building began.

Mr. Frank knows that building these solar-powered cars is difficult in person, so working virtually with teammates to construct cars this year was even more of a challenge. But students' hard work and determination paid off. Some students were able to fully construct their own cars and race them on their own.

Over the course of the past month, Mr. Frank has received videos of students racing the cars they built at home. And even if it might not be exactly how everyone wanted it to turn out, Mr. Frank is proud of his students' hard work. "I was just so proud and excited that they had stuck it out and persevered," he says.

While the Solar Sprint was not able to be held like normal, seeing the determination of Groveland students and staff to continue the event in any way they could shows the passion for learning and growth that is ever so present in the Minnetonka school district. Congratulations to all students who were able to construct and race their cars, and thank you to Mr. Frank and everyone who made this year's virtual Solar Sprint possible!

Read More

និម្មិតព្រះអាទិត្យល្បឿនរថយន្តប្រណាំង

ការ Groveland ន្លឺព្រះអាទិត្យល្បឿនបំផុតទីប្រាំថ្នាក់និស្សិតដើម្បីទទួលបានច្នៃប្រឌិតនិងការងាររួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងរៀនអំពីវិទ្យាសាស្រ្តនៅពីក្រោយរបៀបដែលរថយន្តពួកគេកសាងការងារ។

ឆ្នាំ ២០២០ ប្រារព្ធពិធីនៃការប្រសើ

ចូលរួមអាមេរិកសម្រាប់ការពិសេស ២០២០ បានប្រារព្ធពិធីនៃការប្រសើរង្វាន់កម្មវិធី,ការគោរពបុគ្គលិក,គ្រូបង្រៀននិងសហគមន៍ស្ម័គ្រចិត្ត។ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងស្ទើរតែ,កើតឡើងនៅ ៧ ម៉ោងនៅលើថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ ឧសភា។

Celebration of Excellence  2020

Whether you are a parent, student, staff member or community member, you have the opportunity to nominate that person for a Minnetonka Schools' Child-Centered Excellence Award.

New Website Translation Tool

Minnetonka Public Schools is pleased to announce that the district's website, and all individual school pages, will now have the ability for users to translate page content into one of several languages.