សិទ្ធិទទួល&ការប្តេ

Eligibility

To be eligible for the Senior Capstone Project, seniors must meet these qualifications:

 • be enrolled in two or more AP or IB classes and in good standing (other rigorous courses may qualify)
 • gain permission from all second semester teachers
 • have a clearly definable interest to explore
 • be able and willing to plan and complete the project independently
 • Complete a detailed, thoughtful and complete application with a calendar showing how their time will be spent

Commitments

During the Senior Capstone Project period, students must:

 • plan and organize the Senior Capstone project
 • find and engage a Professional Mentor
 • work 50 hours or more from May 21-June 3 (approximately five hours/day)
 • not receive compensation
 • display exemplary behavior to ensure the strong reputation and integrity of the Senior Capstone program and Minnetonka High School
 • maintain good communication with the Professional Mentor and the MHS Project Coordinator (Briana Wilson)
 • maintain a blog throughout the experience
 • showcase the final project at the Community Fair on June 4
 • complete an exit interview June 4 during the Community Fair, finalizing and reflecting on their experience with a member of the Capstone Committee

 

Capstone ២០១៩ សិស្ស
Capstone ញ្ញា

អំពី Capstone


ទាក់ទង

Briana Wilson
នាយកនៃ Capstone កម្មវិធី
briana។wilson@minnetonkaschools។org


ជាន់ខ្ពស់ Capstone ប្រតិទិន|ទាឃរដូវឆ្នាំ ២០២០

ថ្ងៃសុក្រទី ៣១ ខែមករា
ដំបូងសម្រេចចិត្តដោយសារតែកម្មវិធី

 

ថ្ងៃសុក្រ,ខែកុម្ភៈ ២១
កម្មវិធីដោយសារតែបរិច្ឆេទ

 

ថ្ងៃពុធ ២០ ខែឧសភា
ថ្ងៃចុងក្រោយនៃសាលារៀនសម្រាប់ជាន់ខ្ពស់ capstone សិស្ស

 

២១ ខែឧសភា–ខែមិថុនា ៣
ជាន់ខ្ពស់ Capstone គម្រោងរយៈពេល

 

Thursday, June 4
Capstone Community Fair in MHS Commons (11:30 a.m. – 1:45 p.m.)

 

ខែមិថុនា ៥–ខែមិថុនា ៨
វ័យបម្រើ

 

ថ្ងៃអង្គារទី ៩ ខែមិថុ
ថ្នាក់នៃការឆ្នាំ ២០២០ ចាប់ផ្តើមនៅ U។S។ ធនាគារហុកីឡដ្ឋាន