មានសិទ្ធិ & ការតាំងចិត្ត

មានសិទ្ធិ

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានគម្រោង Senior Capstone ខ្ពង់ខ្ពស់ត្រូវបំពេញលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះ៖

 • សូម ឈរ យ៉ាង ល្អ ក្នុង គ្រប់ វគ្គ សិក្សា 
 • អ្នក ចាស់ ទុំ ណា មួយ ក្នុង ការ ឈរ ឈ្មោះ សិក្សា ល្អ មាន សិទ្ធិ ចូល រួម
 • ទទួល បាន ការ អនុញ្ញាត ពី គ្រូ ឆមាស ទី ២ ទាំង អស់
 • មានចំណាប់ អារម្មណ៍ ច្បាស់លាស់ ក្នុង ការ ស្វែង រក

 • អាច និង មាន ឆន្ទៈ រៀបចំ ផែនការ និង បញ្ចប់ គម្រោង ដោយ ឯករាជ្យ
 • បញ្ចប់ កម្មវិធី លម្អិត គិតគូរ និង ពេញលេញ ជាមួយ ប្រតិទិន ដែល បង្ហាញ ពី របៀប ដែល ពេលវេលា របស់ ពួកគេ នឹង ត្រូវ ចំណាយ

ការប្តេជ្ញាចិត្ត

ក្នុងអំឡុងពេលនៃគម្រោង Capstone ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សិស្សត្រូវមាន៖

 • ផែនការ និងរៀបចំគម្រោង Senior Capstone
 • រក និង ចូល រួម ជា មួយ អ្នក ណែនាំ អាជីព
 • ធ្វើការ ៤០ ម៉ោង ឬ ច្រើន ជាង នេះ ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២១-៣១ ឧសភា(ប្រមាណ ៥ ម៉ោង/ថ្ងៃ)
 • មិនទទួលសំណង
 • បង្ហាញ ឥរិយាបថ ជា គំរូ ដើម្បី ធានា នូវ កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និង ភាពស្មោះត្រង់ ដ៏ រឹងមាំ នៃ កម្មវិធី Senior Capstone និង វិទ្យាល័យ Minnetonka
 • រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកណែនាំអាជីព និងអ្នកសម្របសម្រួល MHS Capstone (Amy Livorsi)
 • រក្សា ប្លុក តាម បទពិសោធន៍
 • បង្ហាញគម្រោងចុងក្រោយនៅពិព័រណ៍សហគមន៍ ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
 • បញ្ចប់ បទ សម្ភាសន៍ ចេញ នៅ ថ្ងៃ ទី ៣ ខែ មិថុនា អំឡុង ពេល ការ តាំង ពិព័រណ៍ សហគមន៍ ការ បញ្ចប់ និង ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី បទ ពិសោធន៍ របស់ ពួក គេ ជាមួយ សមាជិក នៃ គណៈកម្មាធិការ កាបស្តូន
សិស្សពូកែ Capstone 2019
ឡូយកប់ Capstone

អំពី Capstone


ទំនាក់ទំនង

Amy Livorsi
នាយកកម្មវិធី Capstone
amy.livorsi@minnetonkaschools.org


ប្រតិទិន Capstone ជាន់ ខ្ពស់ | និទាឃរដូវ ២០២៤

ថ្ងៃសុក្រ 1 ខែ មីនា 2024
កាលបរិច្ឆេទ កំណត់ កម្មវិធី

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ថ្ងៃ ចុង ក្រោយ នៃ សាលា សម្រាប់ សិស្ស ជាន់ ខ្ពស់ កាបស្តូន

២១ ឧសភា- ៣១ ឧសភា
រយៈ ពេល គម្រោង Capstone ជាន់ ខ្ពស់

ច័ន្ទ, 3 មិថុនា
ព្រឹត្តិការណ៍ Culminating

៤ មិថុនា-មិថុនា ៥ មិថុនា
អ្នក ចាស់ ទុំ បម្រើ

៦ មិថុនា
ថ្នាក់ឆ្នាំ ២០២៤