អ្នករុករក

Explorers គឺជាកម្មវិធីថែទាំកុមារដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់សិស្សអាយុរៀនដល់ថ្នាក់ទី៥។ សិស្សរៀនតាមរយៈសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា៖ សិល្បៈ, តន្រ្តី, គម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រ, ការចម្អិនអាហារ, ហ្គេម, ការសរសេរ, ការអាន, crafts, outdoor play, computer, ហាត់ជំនាញសង្គម, ពេលវេលាហាត់ប្រាណ, លេងយ៉ាងពិរោះនិងច្រើនទៀត. មាន តុល្យ ភាព នៃ ជម្រើស សកម្ម ភាព ដែល រួម មាន ក្រុម ធំ ក្រុម តូច ៗ និង ជម្រើស នីមួយ ៗ ។

អ្នករុករកត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយការអប់រំសហគមន៍ Minnetonka។ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនិងចុះឈ្មោះ។