កម្មវិធីរុករក

Do you think Navigator might be the right fit for your child?

The Navigator Program serves a small, very unique group of exceptionally gifted students (IQs of 140 and above) in second through fifth grade. Navigator classrooms are located in Excelsior and Scenic Heights Elementary schools, but serve students from across the district and beyond through open-enrollment.

Application Deadline

We will begin accepting applications for the Navigator Program for the 2021-22 school year on October 1, 2020. Applications to the Navigator Program for the 2021-22 school year are due Friday, January 15, 2021.

Online Application

Parent Information Sessions

Join us for a virtual informational presentation shared by the Navigator Director and teachers. Learn about the unique mission and instructional design of the program, and hear from parents about the impact Navigator has had on their highly gifted children. Application steps and criteria for placement will be reviewed, and parents will have the opportunity to ask questions. Parent information sessions will be held virtually. No registration is required. Log in information will be provided as the virtual meeting time approaches.

  • Tuesday, November 10 from 6:30-8 p.m., virtual meeting
  • Monday, November 16, from 6:30-8 p.m., virtual meeting

ផ្ទុយពីអូ។។។
ផ្ទុយពីអូ។។។

navigator program Contact

Diane Rundquist
Director of Advanced Learner Programs
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100


ដាក់ស្នើសំណួរនិងមតិលើបណ្តាញនិងទទួលការឆ្លើយតបនៅក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការតាមរយៈចូរនិយាយ។

ចូរនិយាយ


ធនធាន

ទំនាក់ទំនងយើង

ការិយាល័យចុះឈ្មោះចូលរៀនម៉ោង ៨ ព្រឹកដល់ ៤៖៣០ ល្ងាចច័ន្ទ-សុក្រ។
ទូទៅទូរសារ៖៩៥២-៤០១-៥០៩២

សិស្សចុងក្រោយឈ្មោះមួយ-ឆ្វេង៖
អាស្លី Kuphal
ashley។kuphal@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០០៩

សិស្សចុងក្រោយឈ្មោះម៉ែល៖
Lori ស្វាត
lori។schwartz@minnetonkaschools។org
៩៥២-៤០១-៥០១២

*សូមចំណាំ,កាលវិភាគទស្សនាអ្នកអាចហៅយកសាលានៃការប្រាក់ដោយផ្ទាល់ឬពេញលេញរបស់យើង ទស្សនាណុំបែបបទ


Astronomy Night

Second and third grade Navigator students enjoyed hanging out with high school students from the MHS Astronomy Club on a recent clear night. The high school students planned cool learning activities inside, then headed out for a look at the moon and stars in the night sky.