កម្មវិធី Navigator

តើកម្មវិធី Navigator គឺជាអ្វី ហើយតើវាត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនខ្ញុំ?

កម្មវិធី Navigator បម្រើដល់សិស្សដែលទទួលអំណោយទានពិសេស (IQs of 140 និង ខាងលើ) ថ្នាក់ទី 2 ដល់ថ្នាក់ទី 5។ កម្មវិធី ដ៏ ពិសេស នេះ ផ្តល់ នូវ បរិស្ថាន រៀន សូត្រ ពិសេស មួយ ដែល ទាញ យក ប្រយោជន៍ ពី កម្លាំង បញ្ញា ដ៏ ពិសេស របស់ អ្នក រៀន របស់ ខ្លួន ។ ថ្នាក់ រុករក មាន ទីតាំង នៅ ក្នុង សាលា បឋម សិក្សា Excelsior និង Scenic Heights ប៉ុន្តែ បម្រើ ដល់ សិស្ស មក ពី ទូទាំង ស្រុក និង ហួស ពី ការ ចុះ ឈ្មោះ បើក ចំហ ។

ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីអនុវត្ត?

ក្រុមគ្រួសារសូមស្វាគមន៍ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំចូលកម្មវិធី Navigator សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២៤-២៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

ប្រសិន បើ យើង មាន កន្លែង ទំនេរ នៅ សល់ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន របស់ អ្នក រុក រក បន្ទាប់ ពី ដំណើរ ការ ដាក់ ដំបូង របស់ យើង យើង នឹង ជួយ ដល់ បេក្ខជន ថ្មី ដោយ ផ្អែក លើ កាល បរិច្ឆេទ នៃ ការ អនុវត្ត របស់ ពួក គេ ។

កម្មវិធីកម្មវិធី Navigator

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

សូម មើល ទៅ ខាង ក្នុង អ្នក រុករក

Loading from Vimeo...

ទំនាក់ទំនង កម្មវិធី navigator

Diane Rundquist
នាយក កម្មវិធី អ្នក រៀន កម្រិត ខ្ពស់
diane.rundquist@minnetonkaschools.org
952-401-5100


សូម ដាក់ ជូន សំណួរ និង មតិ យោបល់ តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត និង ទទួល បាន ការ ឆ្លើយ តប នៅ ក្នុង ថ្ងៃ អាជីវកម្ម មួយ តាម រយៈ Let's Talk ។

តោះមកនិយាយគ្នា


ធនធាន


Contact គណនេយ្យករសិស្ស

ឈ្មោះសិស្សចុងក្រោយ A-L:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

ឈ្មោះសិស្សចុងក្រោយ M-Z:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

ម៉ោងការិយាល័យ
8 a.m. to 4:30 p.m. ច័ន្ទ-សុក្រ.

ទូរសារ: 952-401-5092

អាសយដ្ឋានសំបុត្រ:
ការចុះឈ្មោះនិស្សិតសាលា Minnetonka
5621 ឃុំ សង្កាត់ Rd 101
Minnetonka, MN 55345

*សូមចំណាំថា ដើម្បីកំណត់កាលវិភាគដំណើរទស្សនកិច្ចដែលអ្នកអាចហៅសាលាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដោយផ្ទាល់ ឬបំពេញទម្រង់ទស្សនកិច្ចរបស់យើង

ក្មេង ៗ នៅ ក្នុង ថ្នាក់ រៀន