គ្រូជំនួយ

យើងបានរំភើបដំណឹងដើម្បីចែករំលែក! អរគុណរបស់សប្បុរសបរិច្ចាគតាមរយៈការអាន-មួយ-ពៅនិងផ្តល់ឱ្យទៅអតិថ្ងៃ,យើងអាចបន្តរបស់យើងគ្រូជំនួយកម្មវិធីសម្រាប់ការ ២០១៨-១៩ ឆ្នាំសិក្សា។ កាលបរិច្ឆេទ,យើងបានផ្តល់ជាង$២៣,០០០ ដើម្បីគ្រូបង្រៀនរបស់យើង/បុគ្គលិក។ គ្រូបង្រៀននិងអ្នកជំនាញបានបង្កើតថ្នាក់រៀនដោយសាររបស់អ្នកបរិច្ចាគ!

មើល ២០១៨-១៩ គ្រូជំនួយ